İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun “Görev ve yetkiler” başlıklı 37. maddesinin (e) fıkrasına göre “Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yerleşik medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerini, bu Kanun hükümlerine ve Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygunluğu açısından izlemek ve denetlemek” görevi Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna verilmiştir. Üst Kurulun en temel görevlerinden biri olan yayın hizmetlerini izleme ve değerlendirme görevi Üst Kurulun ana hizmet birimlerinden İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca yerine getirilmektedir. İzleme ve Değerlendirme Dairesinde görevli uzmanlar takip etmekle görevlendirildikleri medya hizmet sağlayıcıların yayın hizmetlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, 6112 sayılı Kanunun başta yayın hizmeti ilkeleri olmak üzere aynı Kanunda yer alan ilgili hükümlere ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile diğer kanunlara uygunluğu açısından denetlemektedirler. Söz konusu denetim, uzmanlar tarafından doğrudan yapılabildiği gibi 444 1 178 RTÜK İletişim Merkezi, RTÜK web ve RTÜK e-posta kanallarından gelen izleyici şikâyetlerinin değerlendirilmesi yoluyla da yapılabilmektedir. İzleme ve Değerlendirme Dairesi’nde görevli uzmanların yayın ihlalleriyle ilgili düzenledikleri raporlar her hafta düzenli olarak toplanan Üst Kurulun gündemine alınmakta ve değerlendirilmektedir. İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı yayın hizmetlerini izleme ve değerlendirme görevinin yanında kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmektedir.

 
Telefon     :0 312 297 51 80 
e-posta     :izlemeburo@rtuk.gov.tr

Faks:         :0 312 297 51 90