Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinde uyulması gereken mevzuat çerçevesinde yayın hizmetlerine ilişkin araştırmaları ve ölçme işlemlerini planlamak ve Üst Kurula sunmak.

 

b) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin izlenme ve dinlenme oranı ölçümlerinin yapılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslara göre hazırlanan denetim ve değerlendirme raporlarını ve gerektiğinde uygulanacak müeyyideleri Üst Kurula sunmak ve teklif etmek.

 

c) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri alanındaki gelişmeleri izlemek, yayın hizmetlerine ilişkin kamuoyu araştırmaları yapmak veya yaptırmak için gerekli çalışmaları planlamak ve bu araştırmaların sonuçlarını ilgili taraflar ve kamuoyuyla paylaşmak üzere, sonuçları ve önerileri Üst Kurula sunmak.

 

ç) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri ile ilgili olarak kamuoyundan doğan tepki, beğeni ve hassasiyetleri sürekli olarak izlemek, kamuoyu eğilimlerini değerlendirmek, Üst Kurula yapılan dinleyici/izleyici bildirimlerini tespit etmek ve gerekli stratejileri belirlemek amacıyla teknolojik sistemden yararlanarak, kamuoyundan gelecek şikayet, beğeni ve öneriler ile kamuoyuna duyurulacak bilgilerin iletilmesini teminen gerekli sistemleri planlamak, işletmek ve sonuçlarını düzenli olarak Üst Kurula sunmak.

 

d) Üst Kurulun, radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili ihtiyaç duyacağı konularda araştırma yapmak, projelendirmek, gerektiğinde ihtisas komisyonları oluşturulmasını önererek, komisyon çalışmalarından elde edilecek sonuçları Üst Kurula sunmak.

 

e) Yayın hizmeti ve ortamı ile ilgili her türlü bilgileri içeren veri tabanı oluşturmak; yazılı-görsel-işitsel belge ve dokümanı sistematik bir şekilde muhafaza edip arşivleyerek, kullanıma hazır bulundurmak.

 

f) Kamunun önemli olaylara erişimini sağlamak amacıyla, konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini de almak suretiyle önemli olaylar listesi hazırlayarak Üst Kurula sunmak. 

 

g) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.