İzin ve Tahsisler Dairesi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yayın lisans ve yayın iletim yetkisi müracaatlarına ilişkin işlemleri tekemmül ettirerek Üst Kurula sunmak.

b) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümlerine göre, milli frekans planında karasal radyo ve televizyon yayınları için Üst Kurula tahsis edilen frekans bantları çerçevesinde televizyon kanal ve radyo frekans planlamalarının yapılması veya yaptırılması ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Üst Kurula sunmak. Frekans planlar kapsamında ulusal, bölgesel ve yerel karasal yayın ağlarının sayıları ve türleri ile sayısal yayınlar için multipleks sayılarını Üst Kurula sunmak.

c) Yayın lisansına sahip kuruluşları, idari, mali ve teknik şartlar yönünden denetlemek, sonuçlarını Üst Kurula sunmak.

ç) Platform, multipleks, altyapı işletmecileri ile verici tesis ve işletme şirketinin yayın hizmetlerinin iletim faaliyetlerini denetlemek ve sonuçlarını Üst Kurula sunmak.

d) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alınacak yayın lisans ücretleri, karasal ortamda sunulacak yayın hizmetleri için yıllık televizyon kanal, multipleks kapasitesi ve radyo frekansı kullanım ücretleri ile platform, multipleks, altyapı işletmecileri ve verici tesis ve işletim şirketinden alınacak yayın iletim yetkilendirme ücretleri ile ilgili Üst Kurula öneride bulunmak.

e) Medya hizmet sağlayıcıların sunduğu yayın hizmetlerinde ve platform, multipleks, altyapı işletmecileri ve verici tesis ve işletim şirketinin sunduğu hizmetlerde, 6112 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya yayın lisansı şartlarına uyulmaması halinde gerekli müeyyidelerin uygulanması hususunu Üst Kurula teklif etmek.

f) Bireysel amaçlı iletişim yöntemleri hariç, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni yayın iletim yöntemleri de dâhil olmak üzere yayın hizmetleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek; düzenlemeler yapılması ve deneme yayın izni verilmesi için gerekli çalışmaları yaparak Üst Kurula sunmak.

g) Medya hizmet sağlayıcılardan görevleri kapsamında her türlü bilgi, belge ve kayıtları almak, bunları yerinde denetlemek ve lisans şartlarına uymayan cihazların mühürlenerek kapatılmasını Üst Kurula teklif etmek.

ğ) Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların şirket yapıları ve hisse oranları açısından 6112 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygunluğunu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile birlikte incelemek, şirket devir/birleşme, hak ve izinlerin devrine ilişkin işlemleri tekemmül ettirerek Üst Kurula sunmak.

h) Rekabet Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi ve kamu menfaatinin korunması amacıyla, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile birlikte gerekli tedbirleri belirleyerek Üst Kurulun onayına sunmak.

ı) Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hile ile elde ettiği anlaşılan özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisansının iptalini, yayın lisansı henüz verilmemiş geçici statüde yayınlarına devam eden kuruluşların Üst Kurulca belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde, 6112 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerdeki hükümlerin uygulanmasını teminen Üst Kurula teklifte bulunmak.

i) Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara; ulusal, bölgesel ve yerel yayınları için kanal ve frekans bandı planlamalarına uygun olarak tahsis edilen yayın alanlarını kapsayacak verici tesislerin kuruluş ve işletme şartlarını, 6112 sayılı Kanun ve 5809 sayılı Kanun hükümlerine uygunluğu bakımından inceleyerek kurma ve işletme izni verilmesini Üst Kurula teklif etmek.

j) Kuruluşlara tahsis edilen kanal ve frekansları, uluslararası alanda tescili amacıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmek üzere Üst Kurul Başkanına sunmak.

k) Sıralama ihalesi ön şartlarını belirlemek ve Üst Kurula sunmak; ön şartları yerine getirmiş kuruluşların sıralama ihalesine katılmasını sağlamak ve ihaleyi kazanan kuruluşlara ilişkin işlemleri tekemmül ettirerek Üst Kurula sunmak.

l) Frekans planlarının uygulanmasına ve karasal sayısal yayına geçişe ilişkin usul ve esasları belirleyerek Üst Kurulun onayına sunmak.

m) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna, karasal ortamdan gerçekleştireceği radyo ve televizyon yayınları için multipleks kapasitelerinin tahsis edilmesi için gerekli çalışmaları yaparak Üst Kurula teklif etmek, bu kapasitelerin 6112 sayılı Kanuna uygun olarak kullanımını sağlamak.

n) Karasal ortamdan yapılan radyo ve televizyon yayın hizmetlerine tahsis edilen kanal, multipleks kapasitesi ve radyo frekansları için kamu ve özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan yıllık kullanım ücreti alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

o) Verici tesis ve işletim şirketince kurulan ve işletilen verici tesislerinden yararlanma usul ve esasları ile yıllık kira bedellerini, verici tesis ve işletim şirketinin görüşünü alarak Üst Kurulun onayına sunmak; kurulmasına izin verilen radyo ve televizyon verici tesislerinin, 6112 sayılı Kanunda ve işletme izninde öngörülen amaçlar için kullanıp kullanılmadığını denetlemek ve ihlal olması halinde gerekli müeyyidenin uygulanması hususlarını Üst Kurula sunmak.

ö) 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamındaki ihlallerle ilgili adli yaptırımların uygulanması için Üst Kurula teklifte bulunmak.

p) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.