Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı ile Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmeliğin 7.maddesi kapsamında Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır.

a) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri alanında uluslararası mevzuata ilişkin konularda Hukuk Müşavirliği ile birlikte, teknik konularda ise ilgili daire başkanlıkları ile yurt dışında ve yurt içinde ilgili kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri yürütmek, düzenli ve gerekli istişarelerde bulunmak, sonuçlarını değerlendirmek ve önerilerini Üst Kurula sunmak.

b) Dışişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, yayın hizmetleri ile ilgili uluslararası hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar nezdinde Üst Kurulun verdiği yetki çerçevesinde Üst Kurulu temsil etmek; medya hizmet sağlayıcılarının üye olmadığı uluslararası hukuk tüzel kişiliğine sahip olmayan uluslararası kuruluşlarda, Üst Kurul kararı ile temsil görevini yerine getirmek ve bu bent gereğince düzenlenen ve uluslararası antlaşma niteliği bulunmayan belgeleri ilgili bakanlık ve kurumların görüşlerini de alarak usulüne göre imzalanmasını Üst Kurulca verilen yetki çerçevesinde yerine getirmek.

c) 6112 sayılı Kanun, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi ve Ek Protokol ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu diğer uluslararası mevzuat hükümlerine uygun biçimde çalışma ve faaliyetleri yürütmek, ilgili yönetmelik ve diğer düzenlemelerle ilgili katkıda bulunmak.

ç) Yayıncılık alanında Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerekli istişarelerde bulunmak ve bu alandaki çalışmaları Üst Kurula sunmak.

d) Türkiye Cumhuriyeti yargı yetkisi dışında bulunan medya hizmet sağlayıcıları tarafından yurt içine yönelik her türlü ortamdan yapılan yayın hizmetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılığının tespiti halinde diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak.

e) Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yerleşik olmayan, ancak Türkiye Cumhuriyeti yargı yetkisi altında bulunan medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin 6112 sayılı Kanun hükümlerine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara uygunluğunu gözetmek, gerekli hallerde diğer devletlerin yetkili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği imkanlarını oluşturup Üst Kurula sunmak.

f) Yayıncılık alanında uluslararası kurum ve kuruluşlardaki gelişme ve deneyimleri Türkiye’ye aktarmak, Türkiye’deki gelişmeleri ve deneyimleri de uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, bu amaca yönelik Üst Kurul muadili düzenleyici kuruluşlar ile ikili ilişkileri geliştirici işbirliği protokolleri hazırlamak, eğitim ve sertifika programları düzenlemek ve bunları ilişkileri geliştirmek üzere Üst Kurula sunmak.

g) Üst Kurul bünyesinde hazırlanan her türlü yönetmelik ve tebliğleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden incelemek ve görüş belirtmek.

ğ) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak çalışmalara ilişkin faaliyetleri ilgili dairelerle birlikte yürütmek. Bu kurum ve kuruluşlarla ilgili gelişmeleri takip etmek ve düzenli olarak Üst Kurula sunmak.

h) Yurt içinde düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak ve konusuyla ilgili yurt dışında düzenlenecek her türlü konferans, seminer, fuar ve benzeri faaliyetlerin takibi ve katılımı için Üst Kurula öneride bulunmak, sonuçlarını değerlendirmek ve önerilerini Üst Kurula sunmak.

ı) 6112 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili dairelerle işbirliği yaparak Avrupa eserlerinin yayımlanmasını gözetmek, isteğe bağlı yayın hizmeti sağlayıcı kuruluşların Avrupa eserlerinin yapımına ve erişimine destek vermelerini teşvik edecek usul ve esasların belirlenmesi için hazırlık yapmak ve bunları Üst Kurulun bilgisine sunmak.

i) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.