Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)    Üst Kurulun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, hizmet amaçlarını oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak ve Üst Kurula sunmak.

 

b)    Üst Kurulun strateji, politika, amaç ve hedefleri ile kurumsal vizyon ve misyonun belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, stratejik plan hazırlanmasında koordinasyon görevi yürütmek, uygulamayı izlemek, değerlendirmek, Üst Kurula önerilerde bulunmak.

 

c)    Üst Kurulun faaliyet raporunu hazırlayarak Üst Kurulun onayına sunmak, onaylanmış faaliyet raporunun ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini ve Üst Kurulun internet sayfasında yayımlanmasını sağlamak.

 

ç)    Yeni hizmet imkânlarını belirlemek, Üst Kurul hizmetlerini etkileyecek dış faktörlerin incelenerek kurumsal hizmetlerin etkinliğini analiz etmek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı alınması gereken önlemlere yönelik çalışmaların koordinasyon görevini yürütmek, bu çalışmaların sonuç ve önerilerini Üst Kurula sunmak.

 

d)    Yayın hizmetleriyle ilgili gelişmeleri takip etmek, sektöre ilişkin genel stratejileri, ortak denetim, öz denetim ve ortak düzenleme mekanizmalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile birlikte belirlemek; yayın hizmetlerinin ülkemizde gelişmesine yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlayarak öneri ve sonuçları Üst Kurula sunmak.

 

e)    Yayıncılık sektörüne ilişkin ulusal ve uluslararası vizyon ve strateji gerektiren hususlarda fikir, politika ve öneriler geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve Üst Kurula sunmak.

f)    Üst Kurul kurumsal performans ve kalite ölçütlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını Kalite Yönetim Temsilcisi ile koordinasyon içinde yürütmek, gerektiğinde konuyla ilgili Üst Kurula önerilerde bulunmak.

 

g)    Yazışma kodları ve standart dosya planına ilişkin yapılması gereken uygulamaları ilgili birimlerle paylaşmak ve Üst Kurula sunmak.

 

ğ)    Üst Kurul bütçesinin stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlanmasını sağlamaya yönelik Üst Kurula önerilerde bulunmak.

 

h)    Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.