İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 34, 36, 37 ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış “Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı İle Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik”in 10. maddesinde belirtildiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevleri şunlardır: 

a) Üst Kurul ve teşkilatının iş ve insan gücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak ve Üst Kurula sunmak.

b) Üst Kurul ve teşkilatının personel atama, nakil, özlük, emeklilik, disiplin, kadroların dağıtım ve tahsisi işlemleri ile diğer benzeri işlemlerini yürütmek.

c) Üst Kurul Başkanı ve üyeleri ile personelinin mali ve sosyal hakları ile yolluk giderlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak.

ç) Üst Kurul personelinin kadro unvan ve sayıları, ücretleri, uygulanacak ek göstergeler, sağlanacak ücret ve mali haklar ile sosyal yardımlarla ilgili hususlarda incelemeler ve çalışmalar yapmak ve bu konularda Üst Kurula önerilerde bulunmak.

d) Üst Kurul personelinin seçilme, yetiştirilme usul ve esasları ile insan kaynakları ve ilgili diğer mevzuat çalışmalarına katılmak, yürütmek, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinden görüş alarak mevzuatın uygulanmasını sağlamak.

e) Üst Kurul personelinin performans değerlendirme kriterleri ve meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, personelin Üst Kurula aidiyet duygusunu arttırmaya yönelik sosyal faaliyet ve organizasyonlar yapılmasını Üst Kurula önermek.

f) Üst Kurul uzman yardımcılarının, Üst Kurulun görev alanı ile ilgili konularda yetiştirilip geliştirilmesine ilişkin Kurul içi ve dışı birim ve kişilerle koordineli şekilde bir plan dahilinde çalışmalar yapmak.

g) Üst Kurul personelinin yetiştirilmesi, verimliliğinin arttırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik uzun ve kısa vadeli hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim planlarını hazırlamak, bu planların uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

ğ) Üst Kurul personelinin, Üst Kurulun görev alanı ile ilgili hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilebilmesi, eğitilebilmesi, bilgi ve görgülerinin arttırılabilmesi, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek.

h) Üst Kurul personelinin yıllık bütçesini hazırlayarak ilgili birime göndermek.

ı) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yönetici ve çalışanlarının eğitimine yönelik olarak; diğer ilgili daireler ve sektörle işbirliği yaparak, seminer, sempozyum, panel ve konferanslar ile sertifika programları düzenlemek ve sertifika vermek.

i) Eğitim dallarına ve konularına göre ilgili birimlerle işbirliği yaparak, Üst Kurul dışından eğitim uzmanlarının ve öğretim elemanlarının katılımını sağlayacak çalışmaları planlamak ve Üst Kurula önermek.

j) Medya okuryazarlığı ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

k) Üst Kurul teşkilatı personelinin özel kanunlarda yer alan hükümlere göre verecekleri mal bildirimi, basın kartı, pasaport talepleri ile sendikal faaliyetlerine ilişkin işlemleri yürütmek.

l) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeliği için adayların belirlenmesine yönelik işlemleri yürütmek ve Üst Kurula sunmak.

m) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeline ilişkin ilgili Kurum Genel Müdürü tarafından teklif edilen kadro unvan ve sayıları, ücretleri, uygulanacak ek göstergeleri, sağlanacak sosyal yardımlarla ilgili hususları inceleyerek Üst Kurula sunmak.

n) Seminer ve kurs sonrası deşifre, broşür ve kitap baskı işlerini yaptırmak.

 o) Üst Kurulun kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek.

ö) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.