İdari ve Mali İşler Dairesi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Üst Kurulun yıllık bütçesi ile mali tablolarını Üst Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddelerine göre hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmak üzere Üst Kurula teklif etmek.

b) 5018 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre bütçe uygulama sonuçlarını kesin hesap şeklinde hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmak üzere Üst Kurula teklif etmek.

c) Üst Kurulun gelirlerinin takip ve tahsiline ilişkin işlemleri yürütmek; Üst Kurulun nakit ve benzeri varlıklarını yönetmek ve muhafaza etmek.

ç) Üst Kurula ait her türlü masrafın ödenmesini sağlamak ve ön mali kontrol görevini yürütmek.

d) Üst Kurulun gelir ve giderlerine ilişkin muhasebe işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek.

e) Üst Kurula olan borçların 6112 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde ödenmemesi halinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisanslarının iptali için Üst Kurula teklifte bulunmak.

f) Genel evrak ile arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

g) Hizmet binalarında haberleşme, aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma ve asansör hizmetlerini yürütmek, bu sistemlerin bakım ve onarımları ile inşaat işleri ile ilgili tadilat ve onarımları yapmak, enerji tasarrufu ile ilgili tedbirleri almak.

ğ) Temizlik ve taşıma hizmeti alımları ile su, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, kırtasiye ve benzeri tüketim mallarının alımını yapmak.

h) Üst Kurulun ihtiyacı olan taşınmazların satın alınması, kiralanması, bakım, onarım ve tadilatlarının yaptırılması ile Üst Kurula ait taşınmazların satılması, kiraya verilmesi ve diğer kamu kurumlarına tahsisi işlemlerini yürütmek; sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek; Üst Kurul ve temsilcilik hizmetleri için gerekli taşıtların alımı, kiralanması, sigortalanması, bakım ve onarımı ile idare hizmetlerini yürütmek.

ı) Üst Kurul ve teşkilatına ait ayniyat ile ilgili her türlü işlemi, 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine dayanılarak 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapmak.

i) Gerekli hallerde geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki işler ile Üst Kurul tarafından düzenlenecek toplantı, seminer, sempozyum gibi toplantılar ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alım işlemlerini yürütmek.

j) Üst Kurul üyeleri ile personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli işlemleri yapmak, tıbbi hizmetlerini yürütmek.

k) İlgili mevzuat çerçevesinde, sivil savunma ile seferberlik ve savaş hali planlarını hazırlamak, hizmet binalarının yangından korunması tedbirlerini almak.

l) Üst Kurula ait hizmet yerleriyle ilgili Koruma ve Güvenlik hizmetlerini 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek üzere hizmet satın almak, güvenlik tedbirlerini sağlamak, denetlemek, giriş ve çıkışları düzenlemek.

m) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.