Bilgi Teknolojileri Dairesi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Üst Kurulda bilgi işlem, bilgi ve iletişim sistemleri ile otomasyonla ilgili stratejileri oluşturmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, bilişim personelinin bilgi teknolojileri alanında güncel bilgiler edinmesini sağlamak, orta ve uzun vadeli planlar geliştirmek ve bu planlar çerçevesinde bilişim proje çalışmalarını başlatmak, yürütmek, izlemek, sonuçlandırmak ve Üst Kurula sunmak.

b) Yayın hizmetlerinin izlenmesi, kayıt edilmesi ve analizi için gerekli sistem ve teçhizatı temin etmek ve bu sistemleri gerekli hallerde yayıncı kuruluş stüdyolarından da faydalanmak suretiyle kurmak veya kurdurmak; bakım, onarım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak.

c) Yayın hizmetlerinin izlenme ve dinlenme oranı ölçümlerinin yapılması aşamasında ilgili birimlerle birlikte bilgi işlem alt yapı donanım ve yazılım süreçlerini yönetmek, ihtiyaç duyulan bilişim hizmetlerini vermek.

ç) Üst Kurul bilişim sistemleri platformu ve gereksinimleri için uygun olan donanımları, yazılımları, altyapıyı ve diğer unsurları seçmek, temin ve tesis etmek, tüm sistemlerin verimliliğinin artması yönünde araştırma yapmak ve uygulamaya sunmak.

d) Yayın hizmetleriyle ilgili düzenlemelerde kullanılacak ölçü aletleri ve teçhizatı ile ilgili çalışmalara, bilişim teknolojileri açısından destek vermek.

e) Bilişim sistemlerinin hazırlanması, kullanılması ve taleplerin karşılanmasına yönelik standartları belirlemek, duyurmak ve uygulanmasını sağlamak.

f) İhtiyaç duyulması halinde, mevcut sistemler üzerinden verilen bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için gerekli olabilecek yedek sistemlerin temin edilmesini sağlamak.

g) Üst Kurul bilişim sistemlerinin ve bu sistemler üzerinde yer alan bilgilerin güvenliğini sağlamak üzere, bilgi ve bilişim güvenliği konusunda çalışmalar yapmak, bilişim sistemleri üzerinde güvenlik katmanları oluşturmak ve güvenlik politikalarını belirlemek ve Üst Kurula sunmak.

ğ) Bilişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kalite ve iyileştirme çalışmaları yapmak, sistemlerin ve üzerindeki uygulamaların aksama olmadan çalışması için gerekli önlemleri almak, iş planları çerçevesinde öncelikleri belirleyen tüm bilişim sistemlerinin bakım ve onarım çalışmalarını yapmak, yaptırmak.

h) Üst Kurulda bilişim sistemlerine ilişkin gereksinim duyulan ve planlanan uygulama yazılımlarının geliştirilmesini sağlamak, bu yazılımları kullanma kılavuzları ile birlikte çalışır durumda kullanıma açmak, uygulamadaki kullanıcıları eğitmek.

ı) Üst Kurulda kullanılan internet ve intranet gibi benzeri iletişim teknolojileri için gerekli alt yapıyı kurmak, ihtiyaç duyulan sistem ve uygulama yazılımlarını temin etmek, işletmek, çalışır ve güncel durumda tutmak.

i) e-Devlet uygulamaları çerçevesinde gerekli durumlarda ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve diğer ülkelerle işbirliği halinde teknoloji destekli ve vatandaş odaklı bilişim sistemlerinin Üst Kurul bünyesinde kurulmasını sağlamak.

j) Yurt içi ve yurt dışındaki bilişim ve yayıncılık teknolojileri ile ilgili toplantı, konferans, seminer gibi etkinliklere katılım sağlamak ve bu teknolojilerle ilgili her türlü yenilik, gelişme ve çalışmaları yakından takip etmek ve Üst Kurula sunmak.

k) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.