İzleme ve Değerlendirme Dairesi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Medya hizmet sağlayıcıların yayın hizmetlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, 6112 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile diğer kanunlara uygunluğu açısından izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını düzenli olarak Üst Kurula sunmak. İhlal tespit edildiğinde kanuni müeyyidelerin uygulanmasını Üst Kurula teklif etmek.

 

b) Medya hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılan logo ve çağrı işaretlerinin kullanımına ilişkin ihlallerle ilgili yapılan tespitleri İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı ile koordine ederek Üst Kurula sunmak.

 

c) Medya hizmet sağlayıcıları bünyesindeki izleyici temsilcileri ile koordinasyonu sağlamak, bu konuda gerektiğinde Üst Kurula bilgi vermek. İzleyici temsilciliği sistemi altyapısını Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek.

 

ç) Koruyucu sembol sisteminin belirlenen esaslar çerçevesinde kullanımını takip etmek, aykırılığın tespiti halinde müeyyide uygulanmasını Üst Kurula teklif etmek, sistemin altyapısını Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek.

 

d) Gerçek ve tüzel kişilerin 6112 sayılı Kanun çerçevesinde talep ettikleri yayın kayıtlarının kopyalarını yapmak ve bunları ücreti karşılığında vermek.

 

e) Medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını, Yüksek Seçim Kurulu kararları doğrultusunda izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Üst Kurula sunmak.

 

f) Üst Kurulca yayını durdurulan programlar yerine yayımlanacak olan ikame programları alternatifli olarak Üst Kurul Başkanına önermek, medya hizmet sağlayıcıların Üst Kurulca verilen uyarı ve program durdurma müeyyidelerini usulüne uygun bir şekilde yayımlamasını denetlemek.

 

g) Başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcıların Türkiye’den izlenen herhangi bir yayınında, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve 6112 sayılı Kanun hükümlerine aykırılığın tespiti halinde aynı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında müeyyide uygulanmasını Üst Kurula teklif etmek.

 

ğ) 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yayımlanması talep edilen kamu hizmeti duyuruları ile ilgili işlemleri yürütmek.

 

h) Muhtelif vasıtalarla Üst Kurula ulaştırılan izleyici/dinleyici şikâyetlerini incelemek ve bu şikâyetleri yayın ilkeleri açısından değerlendirmek.

 

ı) Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.