25.03.2014 Logo ve Çağrı İşareti Kullanımı ve Değişikliğine İlişkin Genel Duyuru (25.03.2014)

 


Logo ve Çağrı İşareti Kullanımı ve Değişikliğine İlişkin Genel Duyuru (25.03.2014)

 

Medya hizmet sağlayıcılar yayın süreleri boyunca tek bir logo ve çağrı işareti kullanmakla yükümlüdürler. Logo ve çağrı işaretlerinin Üst Kurul nezdinde kaydı zorunlu olup, kuruluşların öncelikle Türk Patent Enstitüsü’ne marka tescil başvurusunda bulunması, marka tescil işlemi tamamlandığında 30 gün içerisinde Üst Kurula bildirimi gerekmektedir. Türk Patent Enstitüsünce tescil edilen ve Üst Kurul tarafından onaylanmış olan logo ve çağrı işaretleri, Türkiye genelinde birden fazla yayın kuruluşu tarafından kullanılamaz.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, logo ve çağrı işaretini Üst Kurulun izni ile değiştirebilirler. Logo ve çağrı işareti kullanımı ve değişikliğine ilişkin olarak, 6112 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Logo ve çağrı işareti” başlıklı 21 inci maddesinde;

“(1) İlgili mevzuata uyulması ve kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olmamak şartıyla, her türlü ad ve bu adı tasvir eden blok grafikler logo olarak; sesli duyurular ise çağrı işareti olarak kullanılabilir. Logo ve çağrı işaretlerinin Üst Kurul nezdinde tescili zorunludur. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, logo ve çağrı işaretlerini Üst Kurul izni ile değiştirebilirler.

(2) Medya hizmet sağlayıcılar, test yayını yaptıkları süre de dâhil olmak üzere, yayın süreleri boyunca tek bir logo ve çağrı işareti kullanmakla yükümlüdür. Televizyon yayın hizmeti sağlayıcı kuruluşların, reklam yayını esnasında logolarını değiştirmek suretiyle kullanmaları ve blok grafiğinin temel karakteristiğini bozmamaları esastır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına dair usul ve esaslar Üst Kurulca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” hükmü yer almaktadır.

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde ise aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir:

“(1) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın süreleri boyunca tek bir logo ve çağrı işareti kullanmakla yükümlüdür.

(2) İlgili mevzuata uyulması ve kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olmamak şartıyla, her türlü ad ve bu adı tasvir eden blok grafikler logo olarak; sesli duyurular ise çağrı işareti olarak kullanılabilir.

(3) Üst Kurul nezdinde tescili zorunlu olan logo ve çağrı işaretleri Üst Kurulun izni ile değiştirilebilir. Logo ve çağrı işaretlerinin Üst Kurul nezdinde tescili için ilgili makam nezdinde marka tescil başvurusunun ibrazı zorunludur. Marka tescil işlemi tamamlandığında ilgili kuruluş tarafından 30 gün içinde Üst Kurula bildirilir.

(4) Üst Kurul tarafından tescil edilmiş olan logo/çağrı işaretleri Türkiye genelinde birden fazla yayın kuruluşu tarafından kullanılamaz.

(5) Televizyon yayın hizmeti sağlayıcı kuruluşların, reklam yayını esnasında logolarını değiştirmek suretiyle kullanmaları ve blok grafiğinin temel karakteristiğini bozmamaları esastır. Yayın logosu ile reklam logosunun birbirinden ayırt edilir şekilde olması zorunludur. Reklam logosu hareketli ve değişken olamaz ve şeffaflığı yüzde elliyi geçemez.” 

Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Üst Kurul’dan izin almadan logo ve çağrı işareti değişikliği yapmaları mümkün değildir.

Ayrıca, platform ve altyapı işletmecisi kuruluşların, Üst Kuruldan logo ve çağrı işareti değişikliğine ilişkin onay yazısı olmadan, logo ve çağrı işareti değişikliğini kabul etmemeleri, logo veya çağrı işaretini izinsiz değiştiren kuruluşların yayınlarının iletimine son vermeleri gerekmektedir.

Üst Kuruldan izinsiz logo ve çağrı işareti değiştiren medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile bu yayınları ileten platform veya altyapı işletmecileri hakkında, 6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesi 2 nci fıkrası kapsamında müeyyide işlemi uygulanacaktır.

Hali hazırda kullanmakta oldukları logo veya çağrı işaretlerini Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil ettirmemiş olan kuruluşların ise tescil işlemi yapmalarının menfaatlerine olacağı değerlendirilmektedir.

 

İlgilere duyurulur.

 

  Logo ve çağrı işareti değişikliğine ilişkin Üst Kurula sunulması gereken bilgi-belgeler:

 

  1-  Logo ve çağrı işareti değişikliğine ilişkin talep yazısı, (Logo ve çağrı işareti değişikliği talep dilekçesinde; mevcut ve kullanılması öngörülen logo/çağrı işareti belirtilerek Üst Kurul’dan izin talep edilmesi gerekmektedir.),

 2- Mevcut ve kullanılması öngörülen logo ve çağrı işareti belirtilerek alınan yönetim kurulu kararı, 

 3- Yayın içeriğine uygun olarak doldurulmuş G-2 yayın lisans başvuru formunun yetkilinin adı soyadı, görevi, düzenleme tarihi, şirket kaşesi ve imzalı örneği,

 4- Televizyon için renkli ekran ve reklam logo örneği, 

 5-  Kullanılması öngörülen logo/çağrı işaretine ilişkin Türk Patent Enstitüsü’ne marka tescil belgesi almak için başvuru yapıldığına dair belge veya bu belge alınmış ise marka tescil belgesi örneğinin veya marka sahibi ile yapılan noter tasdikli marka kullanım sözleşmesi. 

Yayın Tarihi : 25 Mart 2014