07.04.2014 Yerel (T3) ve Bölgesel (T2) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhaleleri teminatlarının iadesine karar verilmiştir

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 24.12.2013 tarih ve 2013/495 E. 2013/1864 K. sayılı kararı kapsamında, 04.03.2014 tarih ve 2014/15 sayılı Üst Kurul toplantısında alınan 13 No’lu karar ile Ulusal (T1) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalelerinin iptaline karar verilmiştir.

Diğer yandan, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 14.11.2013 tarih ve 2013/616 E. 2013/2280 K. sayılı kararı kapsamında, Üst Kurulun 12.03.2014 tarih ve 2014/16 sayılı toplantısında alınan 22 ve 23 numaralı kararlarla; Bölgesel (T2) ve Yerel (T3) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhaleleri için teminat yatırmış olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, talep etmeleri durumunda teminatlarının iade edilmesi kararlaştırılmıştır. Anılan Üst Kurul kararları gereğince, Bölgesel (T2) ve Yerel (T3) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhaleleri için teklif vermiş ve teminat yatırmış medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Üst Kurula yazılı talepte bulunmaları halinde teminatları iade edilecektir.

            İlgililere duyurulur.

Basın Bildirisi

Tarih: 07 Nisan 2014 

Sayı: 17420072.621.02/134-6865                               

Yayın Tarihi : 07 Nisan 2014