14.03.2014 CHP Grup Toplantısıyla ilgili e posta talimat değil, iç haberleşmedir

Üst Kurul Üyeleri Süleyman Demirkan ve Ali Öztunç’un, Üst Kurulun tarafsızlığına yönelik iddiaları üzerine bazı hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuş, idarî ve malî özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir. Üst Kurulun görev ve yetkileri ile medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarında uymaları gereken kurallar, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunla belirlenmiştir. Seçim dönemlerinde ise medya hizmet sağlayıcıların, Yüksek Seçim Kurulunun ilan ettiği kurallara da uymaları gerekmektedir. 6112 Sayılı Kanunun 30. Maddesine göre, “Seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst Kurul medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir.” Seçim dönemlerinde, seçimlerle ilgili yayınlarda YSK’nın ilan ettiği kuralları ihlal eden kuruluşlara uygulanacak müeyyidelere de YSK karar verir.            

Seçim döneminin başladığı 1 Ocak 2014 tarihinden bu yana Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Yüksek Seçim Kuruluna toplam 87 rapor gönderilmiş, Yüksek Seçim Kurulu bu raporların 51’ini karara bağlamış ve toplam 48 müeyyide kararı vermiştir. Üst Kurul tarafından YSK’ya gönderilen raporların sayıları ve yayın kuruluşlarına göre dağılımı şöyledir:

Samanyolu Haber 10, Beyaz TV 8, Cem TV 5, A Haber 5, Meltem TV 5, Bugün TV 5, Kanal 5 TV 4, Halk TV 3, Kanal D 3, Haber Türk 3, 24 TV 3, Ülke TV 3, Bengü Türk 3, Flash TV 2, Fox TV 2, NTV 2, NTV Avrupa 2, Koza 2, TGRT Haber 2, Sokak TV 2, Mehtap TV 2, TRT Haber 2, Pamukkale TV 1, EM TV 1,  TGRT 1, Köy TV 1, TV 10 Kanalı 1, 360 TV 1, Artı 1 TV 1, TV Kayseri 1, TV Net 1.”

Üst Kurul, YSK tarafından karara bağlanan raporlardan 26’sında yayın ihlali olmadığı,  22’sinde ise, yayın ihlal olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Üst Kurulun tarafsızlığına ilişkin çeşitli eleştirilere yol açan Samanyolu Haber kanalıyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderilen 10 rapordan 6’sında yayın ihlali olduğu, 4’ünde yayın ihlali olmadığı yönünde görüş belirtilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayın kuruluşları hakkında verilen müeyyide kararlarının dağılımı ise şöyledir:

“Beyaz TV 7, Cem TV 5, Samanyolu Haber 4, Kanal 5 TV 4, A Haber 3, Halk TV 3, Bugün TV 3, Kanal D 3, Haber Türk 2, Flash TV 2, Fox TV 2, NTV 2, NTV Avrupa 2, 24 TV 1, EM TV 1, Ülke TV 1, Koza 1, Meltem TV 1, Pamukkale 1.”

YSK tarafından verilen toplam 48 müeyyide kararından 24’ü kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını açıklarken, araştırmanın künye bilgilerini bildirmeyen kanallara yöneliktir. Bu hususta esneklik getirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulunulmuş ancak Yüksek Seçim Kurulu mevcut kanun çerçevesinde esneklik getirilemeyeceğini bildirmiştir.

Bilindiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanlık esasına göre çalışan bir kurumdur ve yayınlarla ilgili raporlar da İzleme ve Değerlendirme Dairesinde görevli Üst Kurul Uzmanları tarafından hazırlanıp Üst Kurulun görüşüne sunulmaktadır. Anılan dairede, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı Türkiye geneline yayın yapan kuruluşlar listesinde bulunan 90 kanalın yayınları düzenli olarak takip edilmektedir. Kanallar ayrı ayrı uzmanlar tarafından izlenmekte olup, haber bültenlerinde, reklam kuşaklarında ya da diğer programlarda yayın ihlali oluşturabilecek görüntülerin yaygın olarak yer alması durumunda, birim yöneticileri tarafından iç haberleşme yolları kullanılarak uzmanlar haberdar edilmekte, 6112 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerini göz önünde bulundurarak konu hakkında değerlendirme yapmaları istenmektedir. Bu yolla yaygın bir yayın ihlali durumunda sadece belli kanalların değerlendirilip, diğerlerinin gözden kaçması önlenmektedir. Geçtiğimiz günlerde Çeşitli yollarla kaydedilmiş bazı ses kayıtlarının CHP grup toplantısında yayınlanmasıyla ilgili olarak da daire yöneticileri iç haberleşme yoluyla uzmanlardan değerlendirme istemişlerdir. Bu durum ihlal raporu hazırlamaları için uzmanlara talimat verildiği anlamına gelmemektedir, uzmanlar değerlendirmelerinde serbesttir. Kaldı ki, uzmanların yayın ihlali gördüğü bir yayın hakkında Üst Kurul yayın ihlali olmadığına karar verebileceği gibi, uzmanların yayın ihlali görmediği bir konuda da Üst Kurul yayın ihlali olduğuna karar verebilir.

İzleme ve Değerlendirme Dairesinin iç haberleşme yoluyla uzmanlardan değerlendirme yapmalarını istemesi, Üst Kurul Uzmanlarına talimat verildiği anlamına gelmemektedir. Buna karşılık, Üst Kurul Üyeleri tarafından çeşitli kanallarda yayın ihlali yapıldığı yönünde kaleme alınarak Başkanlık Makamına sunulan ve ilgili daireye sevk edilen bütün dilekçeler talimat niteliğindedir. Bu kapsamda bazı Üst Kurul Üyeleri tarafından, kanunun ilgili hükümleri belirtilerek, yayın kuruluşları hakkında rapor hazırlanmasına ilişkin çok sayıda dilekçe verilmiş ve bu dilekçeler gereği yapılmak üzere ilgili birime sevk edilmiştir. Üst Kurul Üyelerinin talimatları doğrultusunda, çeşitli yayın kuruluşlarının yayınlarıyla ilgili olarak uzmanlarca raporlar hazırlanmış ve kanallara müeyyideler uygulanmıştır.

İlgililerin dikkatine sunulur.


Basın Bildirisi

Tarih: 14 03. 2014 

Sayı: 17420072.621.02/114-4512   

 

                                                                                       

Yayın Tarihi : 14 Mart 2014