25.12.2013 Türkiye’nin İlk Çocuk Ve Medya Stratejisi Hükümete Sunulmak Üzere Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’a Teslim Edildi

Çocuk ve Medya Hareketi’nin ilk somut ürünü olan Strateji Belgesi çocuk ve yetişkinlerin yanında, tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlandı

 

Strateji Belgesi’nin Öncelikli Amacı:

·         Medya Okuryazarı bir Türkiye

·         Çocuk Dostu Bir Medya Düzeni

 

2014-2018 Yıllarını Kapsayacak Strateji Belgesi’nin Vizyonu:

Çocuğa saygı ve Çocuk Hakları kültürü temelinde bir çocuk-medya ilişkisi için; paydaşların sorumluluklarının bilincinde olduğu medya okuryazarı bir Türkiye.”

 

Strateji Belgesi’nin Yaklaşımı:

·         Çocuk Hakları kültürü temelinde bir strateji

·         Çözüm odaklı bir strateji

·         Medya süreçlerinde çocuğun katılımına öncelik veren bir strateji

·         Çocuk ve Medya ilişkisine yönelik sivil izleme ve denetim anlayışına öncelik veren bir strateji

·         Koruyucu, Yetkilendirici, İçerik Geliştirici içerikte bir strateji

 

5 Yıl Boyunca Neler Yapılacak?

·         Okuma Kültürü Programı hazırlanacak

·         Çocuk ve Medya İzleme Kurulu ( MEDİK ) oluşturulacak

·         Medya Okuryazarlığı eğitimine öncelik verilecek

·         Türkiye Çocuk ve Medya Haritası düzenlenecek

·         Türkiye Çocuk ve Medya Yasası hazırlanacak

 

 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu iş birliğinde; Sayın Prof. Dr. Halûk Yavuzer’in Kongre Başkanlığı’nda; Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın himayelerinde 14-15 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi ile Çocuk ve Medya Hareketi çerçevesinde hazırlanan Türkiye’nin ilk Çocuk ve Medya Stratejisi sonuçlandırıldı ve Hükümet’e sunulmak üzere Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’a 23 Aralık 2013 tarihinde takdim edildi.

Strateji Belgesi Nasıl Hazırlandı?

 

2014-2018 yıllarını kapsayan I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı için Ocak 2013 tarihinden bu yana bir dizi çalışma gerçekleştirildi. İlk olarak tüm paydaşların katılımı ile 13 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen çalıştay sonrası  Mevcut Durum Çalıştayı Raporu hazırlandı. Mayıs 2013’te Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da üç ayrı odak grup toplantısına katılan alanyazını uzmanlarının görüşleri doğrultusunda Odak Grup Çalışma Raporu düzenlendi.

 

Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın himayelerinde 27 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da başlatılan Çocuk ve Medya Hareketi’nden sonra alınan çocuk, yetişkin ve alanyazını uzmanlarının görüşleri doğrultusunda I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi için Haziran-Temmuz-Ağustos 2013 tarihlerinde Strateji Belgesi Yazım Grubu tarafından Birinci Taslak oluşturuldu. Strateji Belgesi Birinci Taslağı 10 Eylül-25 Ekim 2013 tarihleri arasında tüm paydaşların görüşüne sunuldu. Strateji Belgesi Birinci Taslağı, 14-15 Kasım 2013 tarihinde Çocuk ve Yetişkin Delegelerin katılımıyla düzenlenen I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde müzakere edilerek sonuçlandırıldı.

 

Çocuk Hakları Kültürü Temelinde Bir Strateji

 

Strateji Belgesi’ne BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel ölçüt ve ilkeleri yön verdi. Farklılıklara bakılmaksızın tüm çocukların medyada eşitlik ve etik kurallar çerçevesinde temsili yanında izleme ve denetim süreçlerinde çocuk katılımını sağlamaya yönelik yaklaşıma öncelik verildi. Stratejik amaç ve eylemler ‘hak temelli’ anlayışa göre belirlendi.

 

Strateji Belgesi’nde çocuk dostu, şeffaf ve anlaşılır bir medya hedefine ulaşılabilmek için, etkileyen tüm tarafların medeniyet ve kültürel değerlerimize, evrensel değerlere, çok kültürlülüğe ve farklılıklara, çocuğa saygıya dayalı değer ve ilkeler öngörüldü.

 

Strateji Belgesi, medya konusunda aile, çocuk, toplum ve dünya ölçekli çok yönlü bir yaklaşımı içeriyor. Strateji Belgesi, çocuk ve medya alanında koruyucu, yetkilendirici-önleyici ve içerik geliştirici Stratejik Amaçlar ve Projeler / Eylemler’den oluşuyor. Bu yönü ile Strateji Belgesi, Türkiye’de çocuk ve medya bağlamında yeni yapılar ve uygulamalara öncülük edecek.

 

Strateji Belgesi ile Çocuk ve Medya konusunda kalıcı ve yaygın programları geliştirme ve bu amaçla bütün yasal ve idarî önlemleri alma, ulusal politika ve stratejileri geliştirme, proje ve eylem planı oluşturma ve uygulama çalışmalarının koordinasyonu hedefleniyor.

 

Strateji Belgesi’nin Uygulanması

 

I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi; kamu kurum ve kuruluşları yanında, her yaştan bireyin, ailenin ve toplumun, üniversitelerin, eğitimcilerin, eğitim kurumlarının, medyanın, Medya Meslek Kuruluşları ve Medya Birliklerinin, Yerel Yönetimlerin, aile, çocuk ve gençlik odaklı STK’ların örgütlenerek sivil bir hareketin öncülüğünde hayata geçirilecek.

 

Strateji Belgesi'nin Vizyonu

 

2014-2018 yıllarını kapsayan Strateji Belgesi’nin Vizyonu şöyle belirlendi:

 

“Çocuğa saygı ve Çocuk Hakları kültürü temelinde bir çocuk-medya ilişkisi için; paydaşların sorumluluklarının bilincinde olduğu medya okuryazarı bir Türkiye.”

 

Strateji Belgesi’nde Öngörülen Stratejik Amaçlar

 

Strateji Belgesi’nde 2014-2018 yıllarında gerçekleştirilecek 12 Stratejik Amaca ve Göstergelerine yer verildi:

·         Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm taraflarca bilinirliğini ve benimsenmesini yaygınlaştırmak

·         Çocuk Haklarına saygılı medya içerikleri ve uygulamaları geliştirmek

·         Örgün eğitimin tüm kademelerinde medya okuryazarlığı eğitimini geliştirmek

·         Hayat boyu öğrenme sürecinde medya okuryazarlığı eğitimini geliştirmek

·         Medyada içerik oluşturma, izleme ve denetim süreçlerinde çocuğun katılımını sağlamak

·         Farklılıklarına bakılmaksızın tüm çocukların eşitlik ve etik kurallar çerçevesinde uygun temsilinin sağlanacağı süreçler geliştirmek

·         Kültürel değerlerimize uygun, çocuk odaklı medya içerikleri ve yapımlar geliştirmek

·         Çocuk-Medya ilişkisine yönelik sivil denetim modelleri geliştirmek

·         Çocuğun tüm gelişim özelliklerini dikkate alacak şekilde “medyaya yönelik’ yasal alt yapıyı geliştirmek

·         Aile, çocuk ve eğitimcilerin etkin iletişim kurabileceği güvenli medya geliştirmek

·         Erken dönemden başlayarak çocukta okuma kültürü geliştirmek

·         Çocuk ve medya ilişkili araştırma ve uygulama merkezlerini yaygınlaştırmak

 

Strateji Belgesi’nde Yer Alan Proje ve Eylemler

 

Strateji Belgesi’nde 12 Stratejik Amaç için yer verilen 95 Proje ve Eylem başlıklarından bazıları şöyle:

 

·         Medya yapım süreçlerine çocuk katılımının sağlanması

·         Medya denetim süreçlerine çocuk katılımı

·         Medya denetçiliği modelinin geliştirilmesi

·         Çocuk Hakları odaklı habercilik ve yayıncılık dersleri

·         Çocuk Hakları odaklı çocuk muhabirliği eğitimi

·         Medya okuryazarlığı ders programı

·         Medya okuryazarlığı araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması

·         Ebeveynlere yönelik medya okuryazarlığı eğitimi

·         Medya çalışanlarına yönelik medya okuryazarlığı eğitimi

·         Görme engellilere yönelik özel olarak seslendirilmiş yapımların hazırlanması

·         Gelişim farklılıkları olan çocukları dikkate alan medya ürünlerinin geliştirilmesi

·         Güç koşullardaki ve özel gereksinimli çocuklara yönelik düzenlemelerin yapılması

·         Aile, çocuk ve eğitimcilerden oluşan medya etik kurullarının oluşturulması

·         Kültürel değerlerimizin işlendiği medya içerikleri üreten yapımlara vergi indirimi ile teşvik oluşturulması

·         Ebeveyn medya izleme modellerinin geliştirilmesi

·         Türkiye Çocuk ve Medya Hareketi’nin sivillerin öncülüğünde örgütlenmesi

·         Çocuk ve Medya İzleme Kurulu’nun ( MEDİK ) oluşturulması

·         Medyada çalışan çocuklarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması

·         Çocukların yer aldığı ve çocuklara yönelik reklam-tanıtım programları ile ilgili denetim yapılması

·         İnternet kafelerle ilgili içerik ve yasal düzenleme yapılması

·         Baz istasyonları ile ilgili yasal düzenlemelerin uluslararası standartlara uyumlandırılması

·         Çocukların yeni medyadaki siber zorbalık, pornografi, kumar vb. olumsuz içeriklerden korunması ve yeni bilişim suçlarının yeniden tanımlanması

·         Türkiye Çocuk ve Medya Yasası’nın hazırlanması

·         Ebeveyn kontrol bandı modellerinin geliştirilmesi

·         Medya kuruluşlarında Çocuk ve Medya Kurulu’nun oluşturulması

·         Akıllı İşaretlerin etkin kullanılması

·         Okuma kültürü programı hazırlanması

·         Medyada okuma kültürünü özendirici yapımların gerçekleştirilmesi

·         Çocuk-Medya ilişkisine yönelik Denetim Raporlarının kamuoyu ile paylaşılması

·         Çocuk ve medya konusunda uluslararası araştırma merkezleri ile iş birliği yapılması

·         Farklı yaş gruplarındaki çocuklar üzerinde medya kullanım biçimi ve içeriklerinin kısa ve uzun vadeli etkilerinin araştırılması

·         Çocuk yayın ve yayımlarında KDV’nin kaldırılması

·         Türkiye Çocuk ve Medya Haritası’nın düzenlenmesi

 

I. Türkiye Çocuk ve Medya Strateji ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi’ne Nasıl Ulaşılacak?

 

1.Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi Birinci Taslağı yanında Mevcut Durum Çalıştayı Raporu ile Odak Grup Çalışma Raporu’na www.cocukvemedyahareketi.org İnternet sitesinin Strateji Belgesi Çalışmaları ve Kongre Yayınları bölümünden ulaşılabilir.

 

İLETİŞİM

 

BYEGM

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Ceyhun Atıf Kansu Cd. No: 122

Balgat-Ankara

0 312 583 63 70

www.byegm.gov.tr

cocukmedya@byegm.gov.tr

 

 

ÇOCUK VAKFI

Zafer Sok. No:17

Nişantaşı-İstanbul

34371

0 212 240 2383 – 240 41 96

www.cocukvakfi.org.tr

bilgi@cocukvakfi.org.tr

 

RTÜK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Üniversiteler Mh. 1597 Cd. No:13

ANKARA

0 312 266 20 03

www.rtuk.org.tr

ikedairesi@rtuk.org.tr

www.cocukvemedyakongresi.org

info@cocukvemedyakongresi.org

www.cocukvemedyahareketi.org

info@cocukvemedyahareketi.org

www.facebook.com/cocukvemedyahareketi

www.twitter.com/cocukvemedya

 

 

BasınBildirisi

Tarih:25.12.2013

Sayı:17420072.621.02/509-17134                                                                                         

 

 

Yayın Tarihi : 25 Aralık 2013