24.07.2013 Kaçkar TV’ye müeyyide kararı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik değildir.

Kaçkar TV logosuyla yayın yapan Rize’nin Sesi Radyo ve Televizyonu Yay. A.Ş. unvanlı kuruluşa, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 3/6 maddesini ihlali nedeniyle Üst Kurulca verilen müeyyide kararıyla ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yorumlar nedeniyle aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
   Bilindiği üzere, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 3/6 maddesiyle, televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünlerinin kullanılamayacağı, görüntülerine yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Herhangi bir program türünün muaf tutulmadığı bu hükmün ihlali halinde, yerel yayın yapan kuruluşlar için bin Türk Lirasından beş bin Türk lirasına kadar, bölgesel yayın yapan kuruluşlar için beş bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar ve ulusal yayın yapan kuruluşlar için elli bin Türk Lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.
 
    4207 Sayılı Kanunun hükümleri gayet açık ve net, ifadeleri mutlaktır. Kanun hükümlerinde istisna öngörülmemektedir. Üst Kurulun kanun hükümlerini görmezden gelmesi, uygulamaması söz konusu olamaz. Anılan Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, programlarda yer alan sigara görüntüleri yayın kuruluşları tarafından özel teknikler kullanılmak suretiyle gizlenmektedir. Söz konusu kanun hükmünü ihlal eden kuruluşlara da istisna gösterilmeksizin kanunda belirtilen müeyyideler uygulanmaktadır. 4207 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2009 yılından bugüne anılan hükümlerin ihlali nedeniyle Üst Kurulca toplam 154 müeyyide kararı verilmiş olup, bu kararların toplam tutarı 6.758.613 Türk Lirasıdır. 
 
   Kaçkar TV logosuyla yayın yapan Rize’nin Sesi Radyo ve Televizyonu Yay. A.Ş. unvanlı kuruluş tarafından, 1 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan “Cumhuriyet” isimli belgeselde de ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sigara içerken kaydedilmiş görüntüleri, sigaraya hiçbir gizleme tekniği kullanılmaksızın, açık olarak, defalarca ekrana getirilmek suretiyle, 4207 Sayılı Yasanın 3/6 maddesi ihlal edilmiştir. Bu nedenle 16 Temmuz 2013 tarihli Üst Kurul toplantısında ilgili kuruluşa müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir. Konu, Üst Kurul Üyesi Ali Öztunç’un talebi üzerine 23 Temmuz 2013 tarihli Üst Kurul toplantısında yeniden görüşülmüştür. Üst Kurul Üyesi Ali Öztunç, Sağlık Komisyonu Başkanı AKP Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün, TBMM tutanaklarında yer alan, “Maksat asla belgeseller ve dokümanter filmler değildir. Tutanaklara geçmesi bakımından arzediyorum ki, belgeseller ve dokümanter filmler gerekli yönetmelikler çerçevesinde televizyonlarda yayınlanabileceklerdir” sözlerine atıf yaparak, müeyyide kararının iptalini istemiştir. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda, belgesel ve dokümanter filmler için Meclis tutanaklarında sözü edildiği şekilde bazı programlar için muafiyet getiren bir yönetmelik düzenlemesinin bulunmaması, kanun metninde de herhangi bir program türü için muafiyet öngörülmemesi nedeniyle müeyyide kararı iptal edilmemiştir.
 
    Üst Kurulun Kaçkar TV’yle ilgili müeyyide kararı yukarıda açıklanan kanun hükümlerine dayanmakta olup, bazı haber ve yorumlarda yer aldığı gibi asla ülkemizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsına, liderliğine yönelik değildir. Öte yandan Üst Kurulun bütün kararları gibi söz konusu kararının da yargı denetimine açık olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar görülmektedir.
 
            İlgililerin dikkatine sunulur.
 
 
Basın Bildirisi
Tarih:24 Temmuz 2013 
Sayı:17420072.621.03/295-10041
 
 
 
 
 
 
Yayın Tarihi : 24 Temmuz 2013