29.03.2013 Sektörün Toplam Yıllık Ticari İletişim Geliri Büyüklüğüne İlişkin Genel Duyuru

Üst Kurul’un 28/03/2013 tarihli ve 20 sayılı toplantısında alınan karar ile;

   15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki; “Bir gerçek veya tüzel kişi doğrudan veya dolaylı olarak en fazla dört karasal yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ortak olabilir. Ancak, birden çok medya hizmet sağlayıcıya ortaklıkta bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı hisse sahibi olduğu medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yıllık toplam ticari iletişim geliri, sektörün toplam ticari iletişim gelirinin yüzde otuzunu geçemez.” hükmünün uygulanmasına esas olmak üzere;

     Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuatı uyarınca 2012 yılı içerisinde aylık olarak Üst Kurul’a beyan ettikleri brüt ticari iletişim gelirlerinin esas alınması neticesinde, Birden Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, sektörün toplam yıllık ticari iletişim geliri 2012 yılı için  2.669.785.671,11 TL  olarak, tespit edilmiştir.

              Duyurulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:29 Mart 2013  

Sayı:17420072.621.02/105/4032                                                                                 

Yayın Tarihi : 29 Mart 2013