22.11.2011 TRT Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Başvurular Başladı

Bilindiği üzere, görev süreleri dolan TRT Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Bakanlar Kurulu tarafından atama yapılabilmesi için, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun amir hükümleri ile 2954 Sayılı Radyo ve Televizyon Kanununun 11. maddesi çerçevesinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca aday belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Üst Kurulun 14 Kasım 2012 tarihli toplantısında, görev süreleri 10 Ocak 2013 tarihinde dolacak olan üç TRT Yönetim Kurulu üyeliği için, elektronik ve kitle iletişim;  işletme, iktisat veya maliye; sanat veya kültür alanlarının her birinden ikişer aday olmak üzere toplam altı aday belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu husus 22 Kasım 2012 tarihli ve 28475 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.

TRT Yönetim Kurulu Üyeliği için aday olmak isteyenlerden, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar, 6 Aralık 2012 Perşembe günü saat 18.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

            Başvuru için istenilen belgeler:

1-     Adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı başvuru dilekçesi,

2-     Yasada öngörüldüğü şekilde temayüz edilen branşın da belirtildiği özgeçmiş,

3-     T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

4-     Postayla yapılacak başvurularda noter tasdikli olmak üzere diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti,

5-     Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

6-     Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan.

 

Basın Bildirisi

Tarih:22 Kasım 2012

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02.398.11130            

Yayın Tarihi : 22 Kasım 2012