16.10.2012 Reklam Beyannamesi Vermeyen Kuruluşlara İdari Para Cezası Uygulanması Kararlaştırılmıştır

Bilindiği üzere, 12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 04/07/2012 tarihli ve 6353 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 63. maddesi ile 6112 Sayılı Kanunun 42/3 maddesi değiştirilmiş ve yeni hükümler eklenmiştir.

Yeni düzenlemeyle 6112 Sayılı Kanunun 42/3 maddesi çerçevesinde, medya hizmet sağlayıcılarının, her takvim ayı içinde elde ettikleri ticari iletişim gelirlerini, takip eden ayın 20’sine kadar şekil ve içeriğiyle, verilme usul ve esasları Üst Kurul tarafından belirlenen beyanname ile beyan etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Medya hizmet sağlayıcılarının ilgili dönemde gelir elde etmemiş olsalar dahi bunu belirten bir beyanname vermeleri zorunludur. Anılan Kanunun 42/5 maddesine göre, süresi içerisinde beyanname vermeyen TV kuruluşları hakkında beş bin Türk Lirası, radyo kuruluşları hakkında ise bu tutarın yarısı oranında idari para cezası uygulanır. Medya hizmet sağlayıcılarının herhangi bir mağduriyete uğramamaları bakımından anılan kanun hükümlerine uymaları önem taşımaktadır.

İlgili kanun hükümleri kapsamında yapılan tespitler sonucunda, 2012 Temmuz dönemine ait ticari iletişim gelirlerine ilişkin beyanname göndermeyen veya süresi içinde beyanname vermeyen 250 medya hizmet sağlayıcı kuruluş hakkında, Üst Kurulun 11.10.2012 tarihli toplantısında alınan kararla toplam 850.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

Basın bildirisi

Tarih:16 Ekim 2012  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02/354/9569             

Yayın Tarihi : 16 Ekim 2012