29.08.2012 Kamu Spotları Yönergesi Yürürlüğe Girmiştir

Bilindiği üzere “kamu spotu” olarak adlandırılan kamu hizmeti duyurularıyla ilgili hususlar 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 10. Maddesinin beşinci fıkrası ile Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde genel olarak düzenlenmiştir. Buna göre kamu hizmeti duyuruları Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun tavsiyesiyle ücretsiz yayınlanır ve reklam sürelerine dâhil edilmez.

Kamu spotlarının hazırlanması ve Üst Kurulun görüşüne sunulmasıyla ilgili ayrıntılı düzenlemelere ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 8 Ağustos 2012 tarihli toplantısında kabul edilen “Kamu Spotları Yönergesi”nde yer verilmiştir. Yönerge, kamu spotlarının Üst Kurul tarafından tavsiye edilmesine ilişkin esaslar ile başvuru şekli ve sürelerine ilişkin hususları düzenlemektedir. Üst Kurula kamu spotu başvurusunda bulunacak olan kurum ve kuruluşların belirtilen düzenlemelere uymaları gerekmektedir.

Kamu Spotları Yönergesi”ne, www.rtuk.org.tr adresindeki RTÜK Web Sitesinin “Mevzuat/Yönergeler” bölümünden erişim sağlanabilir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın bildirisi

Tarih:29 Ağustos 2012 ​

Sayı:02.6.RTÜ.0.63.621.02/308-8235                                                                        

Yayın Tarihi : 29 Ağustos 2012