17.01.2012 Televizyon Dizisi ve Müzik Klipleri, Müstehcenlik Nedeniyle Değil, Korumalı Saatlerde Yayınlandıkları İçin Müeyyideye Konu Olmuşlardır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bir dizi ile çeşitli müzik kliplerindeki sahneler nedeniyle bazı televizyon kanalları için verdiği müeyyide kararlarının, olduğundan farklı bir şekilde basın ve yayın organlarına yansıtılması nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Haberlere konu olan yaptırım kararları bir televizyon dizisi ile çeşitli müzik kliplerinde yer alan sahneleri konu almaktadır. Ancak haberlerde iddia edilenin aksine, Üst Kurul söz konusu müeyyide kararlarını, 6112 Sayılı Yasanın 8/1 maddesinin (n) bendindeki “Yayın hizmetleri müstehcen olamaz” hükmünün ihlali nedeniyle değil, 8/2 maddesinde yer alan “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz” hükmünün ihlali nedeniyle vermiştir. Dolayısıyla Üst Kurul, söz konusu sahnelerin müstehcenliğini ya da televizyonda yayınlanmasını değil, çocukların izleyebileceği, “korumalı saatler” de yayınlanmış olmasını ihlal konusu olarak değerlendirmiştir.
Bilindiği gibi 3 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ülkemizde televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemekle görevlidir. Aynı zamanda Üst Kurul, yayın hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi ve kamu menfaatinin korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır.
Medya hizmet sağlayıcıların yayınlarında uymaları gereken ilkeler ise 6112 Sayılı Kanunun 8. maddesinde belirlenmiştir. Yeni yasayla 2006 yılından bu yana yayın kuruluşlarının gönüllü olarak uyguladıkları Akıllı İşaretler Koruyucu Sembol Sistemi de yasal alt yapıya kavuşturularak zorunlu hale getirilmiştir. Üst Kurul çocukların korunması konusunda ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan düzenlemeleri de dikkate alır. Bunlardan biri de bazı yayınların çocukların izleyebilecekleri saatlerde yayınlanmamasıdır.
Yayın hizmeti ilkelerini ihlal eden kuruluşlara uygulanabilecek yaptırımlar ise yasanın 32 ve 33. Maddelerinde düzenlenmiştir. Üst Kurulun programlara yayından önce müdahale etme, yayınları durdurma yetkisi bulunmadığı gibi, bütün idari yaptırım kararları da yargı denetimine açıktır. Yaptırım uygulanan kuruluşlar, yargıya başvurarak itiraz edebilir ve Üst Kurulun yaptırım kararının iptalini isteyebilirler.
İlgililerin dikkatine sunulur. 
 
Basın bildirisi
Tarih:17 Ocak 2012
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/018/0696  
 
 
Yayın Tarihi : 17 Ocak 2012