04.01.2012 Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Dikkatine

Bilindiği üzere, Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2 Kasım 2011 tarih ve 28103 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeniden İletim ve Yayın Dili, Yayın Hizmeti İlkeleri, Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim, Yayın Hizmeti İçeriği, İzleyici Temsilciliği ve Koruyucu Sembol Sistemi ile ilgili konuları kapsayan bu Yönetmelik; 6112 Sayılı Kanun ile getirilen birtakım yeniliklere de açıklık getirmiştir. Yayın kuruluşlarının bu yeni düzenlemeleri ve daha önce var olan ancak yeni Kanun ile birlikte yasal bir zemine oturan uygulamaları ivedilikle hayata geçirmeleri, gerek müeyyidelerle karşılaşmamak ve gerekse kamusal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yayın hizmetlerinin gerçekleştirilmesi açısından önem arz etmektedir.

RTÜK tarafından yapılan denetimlerde medya hizmet sağlayıcıları tarafından sıklıkla ihlal edildiği belirlenen konular ile yönetmelikte yer alan yeni düzenlemelere ilişkin kuruluşların uymalarıgereken hususlar şunlardır:

 

1- Program tanıtımları bir saat başından sonraki saat başına kadarki bir saatlik süre içerisinde en çok üç dakika yayınlanabilir. Bant program tanıtımları da süreye dahildir.

2- Program desteklemesi mevzuata uygun olarak yapılmalıdır. Buna göre, bir program tamamen veya kısmen destek görmüşse bu durum programın başında ve sonunda, reklam kuşaklarına giriş ve çıkışta görsel ve/ya işitsel unsurlarla beşer saniye ile belirtilir ve destek verenin ismi, markası, logosu, ürün görüntüleri ve imajı dışında hiçbir görüntü ve ifadeye yer verilemez. Ayrıca program tanıtımlarında destekleyene atıf yapılamaz.

3- Program desteklemesi, “programlara” yönelik uygulanacak olup, hiçbir şekilde program niteliği taşımayan birkaç dakikalık bilgilendirmelerde program desteklemesi uygulaması kabul edilemez.

4- Belirli program türlerinde ürün yerleştirme uygulaması mevzuata uygun olmak kaydıyla (bir saatte en fazla dört farklı ürün, doğal mecrası içinde, vurgu yapılmadan vb. ) yapılabilir. Ürün yerleştirme esnasında ürünün bant reklamı yapılamaz ve sponsor da desteklediği programda ürün yerleştirmesi yapamaz.

5- Tele-alışveriş yayınları günde bir saati geçemez ve bir defada en az on beş dakika yayınlanabilir.

6- Bant reklamların süresi her girişte on saniye olarak belirlenmiştir ve reklam sürelerinin (%20) hesaplanmasına bant reklam süresi de dahildir.

7- Reklam süreleri, bir saatlik tele alışveriş, ürün yerleştirme, program tanıtımları ve program desteklemesi hariç %20’yi geçemez ve bu süre bir saat içinde diğer hususlara da dikkat edilerek en fazla altı kere bölünerek kullanılabilir. Bant reklamlar dışında bütün reklamlara, süresi ne olursa olsun, kapakla girilip çıkılır.

8- Reklam kapaklarında reklam içeren unsurlar kullanılamaz.

9- Sinema ve TV filmleri, haber bültenleri ve çocuk programları, otuz dakikadan fazla planlandıkları takdirde ilk otuz dakikadan sonra reklama girilebilir ve sonraki her otuz dakika içinde sadece bir reklam kesintisi yapılabilir.

10- Haber bültenleri ve çocuklara yönelik programlarda bant reklam kullanılamaz.

11- Haberlerde abartılı görüntü ve sese yer verilmemelidir, doğal sesin dışında efekt ve müzik kullanılmamalıdır.

12- Özellikle haber bültenlerinde –başta ve sonda- gözüken ve sponsorluğu andıran, hiçbir ticari iletişim ibaresi –bant dahil- yer almamalıdır.

13- Özellikle dizilerin sonunda yer alan ve dakikalar süren bant ya da çerçeve logo vb. görüntüler yer almamalıdır. Program desteklemesi varsa, bu durum beş saniyelik sürede belirtilmelidir.

14- Reklamlar, tele-alışveriş, bant reklam ve kamu spotu logolarında getirilen ve Yönetmelik ekinde yer alan standartlara uyulmalıdır. Bunun dışında ibarelerle ticari iletişim yapılmamalıdır.

15- Sanal reklam uygulaması kaldırılmıştır.

16- Korumalı saatler 05:00- 24:00 arası olarak belirlenmiştir.

17- Güvenlik kamerası ve benzeri araçlarla yapılan kayıtların kullanımına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

18- Özel tarifeli telefon hatlarına ait reklamlar sırasında yapılacak açıklamalarda standart belirlenmiş olup bu düzenlemeye uyulmalıdır.

19- Çocuk yayınlarının yayınlanma saatleri ve sürelerine ilişkin istatistiksel bilgiler ile üretim diline ilişkin bilgilerin aylık olarak her takip eden ayın 20’sine kadar Üst Kurul’un izlemeburo@rtuk.org.tr e-posta adresine bildirilmelidir.

20- Yeniden iletim uygulaması mevzuata uygun olmak kaydıyla yapılabilir. Medya hizmet sağlayıcıların, yeniden iletim konusu yayınların kaynak kuruluşları ile yazılı sözleşme yapmaları ve sözleşmenin Üst Kurulca talep edilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur.

21- Yayınlarda Türk Halk ve Türk Sanat Müziği programlarına yer verilmesi zorunlu olup bu süre haftada 1 saatten az olmamalıdır.

22- Yayınların Üst Kurula bildirilen türde ve seçilen dilde yapılması zorunludur.

23- Dini tören yayınlarına, süresi ne kadar olursa olsun, hiçbir şekilde reklam ve tele alışveriş yerleştirilmemelidir.

24- Fal ve batıl inançlar yolu ile kişiler istismar edilmemelidir.

25- Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımını özendirici yayın yapılmamalıdır.

26- İlaçlar ve tıbbi tedaviler için tele-alışverişe izin verilemez.

27- Canlı yayınlarda “Canlı” ibaresi, yayın tekrarlarında ise “Tekrar” ibaresi kullanılmalıdır. Arşiv ve canlandırma var ise belirtilmelidir.

28- Yayın sırasında aynı ses seviyesi kullanılmalı, reklamlarda ve program tanıtımlarında ses yükseltilmesi yapılmamalıdır.

29- İzleyici Temsilciliği ile Akıllı İşaret (Koruyucu Sembol Sistemi) kullanımı zorunlu hâle getirilmiş olup, yayın kuruluşlarınca Ocak 2012 sonuna kadar İzleyici Temsilcisi ve Akıllı İşaret kodlayıcılarının isimleri ile iletişim bilgilerinin Üst Kurula bildirilmesi gerekmektedir.

 

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:04 Ocak 2012  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02.003.223   

 

                                                                     

 

 
Yayın Tarihi : 04 Ocak 2012