18.10.2011 TRT Genel Müdürlüğü İçin Aday Başvuruları 18-27 Ekim 2011 Tarihleri Arasında Yapılabilecektir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 11 Ekim 2011 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 Sayılı Radyo ve Televizyon Kanununun amir hükümleri gereğince 21 Kasım 2011 tarihi itibarıyla boşalacak olan TRT Genel Müdürlüğü’ne adaylık başvurularına ilişkin hususlar Resmi Gazetenin 18 Ekim 2011 tarihli ve 28088 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Üst Kurul kararı gereğince TRT Genel Müdürlüğü için adaylık başvuruları 18 Ekim 2011 tarihinde başlayıp 27 Ekim 2011 tarihinde (saat 18:00) sona erecektir. 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 13. maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, bildirilen süre içerisinde, aşağıda yer alan belgelerle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilkent Plaza B-2 Blok Bilkent/ANKARA adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

 

            İstenilen Belgeler:

 

1- Başvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak şekilde).

2- Özgeçmiş (Temayüz ettiği branşı belirterek).

3- Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C kimlik numaralı)

4- Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti. (Postayla yapılacak başvurularda noter tasdiki aranacaktır.)

5- Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.

6- Son üç yıl içerisinde herhangi bir siyasi partiye üye veya herhangi bir siyasi partiden aday olmadıklarına dair yazılı beyanı.

     

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur

 

Basın bildirisi

Tarih:18 Ekim 2011  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02/254/7301

       

Yayın Tarihi : 18 Ekim 2011