Üst Kurul tarafından, 2017 yılı için uygulanacak olan idari para cezası miktarları belirlendi.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Genel Duyuru (15.12.2016)

 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi hakkında kanunda muhtelif miktarda idari para cezaları öngörülmüştür. Üst Kurul tarafından uygulanacak idari para cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan  “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü gereği Üst Kurulun 12/12/2016 tarih ve 2016/60 sayılı toplantısında alınan 06 numaralı karar ile 2017 yılında idari para cezalarının yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmasına karar verilmiştir.

11/11/2016 tarih ve 29885 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 474 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı 3.83 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 6112 ve 4207 Sayılı sayılı Kanunlar gereği Üst Kurul tarafından uygulanacak idari para cezası miktarları 1/1/2017 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara duyurulur.

1- 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32 nci maddesinde Öngörülen İdari Para Cezaları

2017 Yılı % 3.83 ( 474 s. VUK. Teb.)

Radyolar İçin

1.486.TL

Televizyonlar İçin

14.908.-TL

2-6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezaları

2017 Yılı % 3.83 ( 474 s. VUK. Teb.)

Radyolar İçin

3.379.- TL

Televizyonlar İçin

6.760.-TL

 

  3-6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezaları

2017 Yılı % 3.83 ( 474 s. VUK. Teb.)

Radyolar İçin

6.760.- TL

Televizyonlar İçin

13.521.-TL

4- 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 6552 sayılı Kanun’la Değişik 5 inci maddesinin 4 ile 14 üncü Fıkraları Uyarınca Öngörülen İdari Para Cezalarının Alt Sınırı

2017 Yılı % 3.83 ( 474 s. VUK. Teb.)

12.070.- TL

           

Yayın Tarihi : 15 Aralık 2016