Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/12//2016 tarihli ve 2016/62 sayılı toplantısında, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un amir hükümlerine göre, Kültür-Sanat ile Elektronik-Kitle iletişim alanlarında görev yapan TRT Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci maddesi gereğince görev sürelerinin 16/01/2017 Salı günü sona erecek olması nedeniyle, yerlerine Bakanlar Kurulu tarafından atama yapılabilmesi için her iki alan için ikişer aday belirlenmesine karar verilmiştir. Buna göre aday başvuruları, bu duyurunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve başvurular on gün içinde (10. gün saat 18:00’e kadar ) yapılacaktır.

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, aşağıda yer alan belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1597 Cad. No:13 06800 Bilkent/Ankara adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

    İstenilen Belgeler

  • Başvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak şekilde)
  • Özgeçmiş (Temayüz ettiği branşı belirterek)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numaralı)
  • Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti.(Postayla yapılacak başvurularda noter tasdiki aranacaktır)
  • Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı
  • Herhangi bir siyasi partiye üye olmadıklarına dair yazılı beyanı

  Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih : 02.01.2017

Sayı : 17420072.621.02/E.110

Yayın Tarihi : 02 Ocak 2017