17.06.2011 Yayın Lisans ve Yayın İletim Yetkisine İlişkin Yeni Düzenlemeler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna dayanarakhazırlanan Kablolu Yayın Yönetmeliği ve Uydu Yayın Yönetmeliği ile Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik, 15 Haziran 2011 tarihli ve 27965 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda;

1-      Uydu Yayın Yönetmeliği ve Kablolu Yayın Yönetmeliği kapsamında;

a)      3 Mart 2011 ve 15 Haziran 2011 tarihleri arasında kablo/uydu yayın lisans süresi sona eren kuruluşların yayın lisanslarının yenilenmesi için yazılı olarak talepte bulunmaları gerekmektedir. Yayın lisanslarının yenilenmesi için yazılı talepte bulunan kuruluşların, Üst Kurula karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, lisans süresinin sona erdiği tarihten geçerli olmak üzere kablolu ve/veya uydu yayın lisansları anılan yönetmeliklerin 9. Maddesi çerçevesinde yenilenecektir.

b)      Uydu ve kablo platform işletmecilerinin, anılan yönetmeliklerin 12. Maddesi (d) bendi uyarınca, 15.06.2011 tarihindeki abone sayılarını Üst Kurula bildirmeleri gerekmektedir. 

c)      2011 yılı için medya hizmet sağlayıcı, kablo/uydu platform/altyapı işletmecilerinden alınacak yayın lisansı veya yıllık yayın iletim yetkilendirme ücretleri ilgili yönetmeliklerin geçici birinci maddesinde düzenlenmiştir.

d)      Anılan yönetmeliklerin Geçici 2. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, 6112 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kablo ve/veya uydu ortamından yayın yapmak üzere Üst Kuruldan yayın lisansı almış kuruluşların bu hakları beş yıllık lisans süresi sonuna kadar geçerli olacaktır.

e)      Yönetmeliklerin Geçici 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince 2011 yılı kablo/uydu platform ve altyapı işletmecilerinden alınan ücret, 2011 yılı yayın iletim yetkilendirme ücretlerinden mahsup edilecektir.

f)       Kablo ve uydu altyapı işletmecileri ilgili yönetmeliklerin 13. Maddesi hükümleri kapsamında Üst Kurula müracaat ederek yayın iletim yetkisi almakla ve yönetmelik çerçevesinde Üst Kurulca hesaplanan ücreti ödemekle yükümlüdürler.

g)      Anılan yönetmeliklerin 12. Maddesi 2. Fıkrası gereğince, uydu ve kablo platform işletmecileri, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan talep edecekleri hizmet bedelleriyle ilgili tarifeleri Üst Kurulun onayına sunmakla yükümlüdürler.

2-      Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik kapsamında; 

a)      Bürokrasinin azaltılarak yayın kuruluşlarının yükünün hafifletilmesi amacıyla, birden çok ortamda yayın yapan kuruluşlar için tek dosya kolaylığı getirilmiş olup, yayın lisansı almış ve halen yayınlarına devam etmekte olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, farklı ortamlardan yayın lisansı almak veya lisans devri için yapacakları başvurularda sadece değişen ve güncellenmesi gereken belgeleri sunmaları yeterli olacaktır.

b)      Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 15.06.2011’den itibaren altı ay içerisinde medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, asgari ödenmiş sermaye miktarlarını, şirket yapılarını 6112 Kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun hale getirmek ve Üst Kurula yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

c)       Medya hizmet sağlayıcılar yayın süreleri boyunca tek bir logo ve çağrı işareti kullanmakla yükümlüdürler. Logo ve çağrı işaretlerinin Üst Kurul nezdinde tescili için ilgili makam nezdinde marka tescil başvurusunun ibrazı zorunludur. Marka tescil işlemi tamamlandığında ilgili kuruluş 30 gün içinde Üst Kurula bildirim yapmakla yükümlüdür. Üst Kurul tarafından tescil edilmiş olan logo/çağrı işaretleri Türkiye genelinde birden fazla yayın kuruluşu tarafından kullanılamayacaktır.

d)      Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar en az yüksek öğrenim mezunu olan bir genel müdür ile sorumluluk alanları belli olmak kaydıyla bir veya birden fazla sorumlu müdür ve en az on yıllık meslekî tecrübeye sahip bir izleyici temsilcisi görevlendirmekle yükümlüdürler.

e)       Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar internet sitesi kurmak ve yayın lisansı başvurularında kendilerine ait internet sitelerinin adresini bildirmek zorundadırlar.

Ayrıca medya hizmet sağlayıcılar, platform ve altyapı işletmecileri anılan yönetmeliklerde hüküm altına alınmış diğer yükümlülüklerini de hassasiyetle yerine getirmek zorundadırlar.

Söz konusu yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, mülga 3984 Sayılı Yasanın yürürlükte olduğu dönemde çıkarılan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği ile Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öte yandan, yürürlüğe giren Kablolu Yayın Lisans Yönetmeliği, IPTV yayınlarını da kapsamakta olup, mevcut Radyo ve Televizyon Üst Kurulu IPTV Lisans ve İzin Yönetmeliğinin iptaline ilişkin yönetmelik de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte daha önce yürürlükte olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu IPTV Lisans ve İzin Yönetmeliği de yürürlükten kaldırılacaktır.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

Basın Bildirisi

Tarih:17 Haziran 2011  

Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/124/4381                                                                       

Yayın Tarihi : 17 Haziran 2011