TRT Genel Müdürlüğü Adaylık başvuruları başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun amir hükümleri gereğince 11/05/2017 tarihinde boşalan TRT Genel Müdürlüğü için aday başvurularının, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlanması tarihinden itibaren başlatılması ve 10 gün içinde ( 10 uncu günün resmi tatile rastlaması halinde takip eden iş günü saat 18:00’e kadar) yapılması kararlaştırılmıştır. 2954 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, belirtilen süre içerisinde, aşağıda sayılan belgelerle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1597 Cad. No:13 06800 Bilkent/Ankara adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

  İstenilen Belgeler

  • Başvuru dilekçesi ( adres ve irtibat telefonu da yer alacak şekilde)
  • Özgeçmiş (Temayüz ettiği branşı belirterek).
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numaralı)
  • Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti. (Postayla yapılacak başvurularda noter tasdiki aranacaktır.)
  • Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.
  • Son üç yıl içerisinde herhangi bir siyasi partiye üye veya herhangi bir siyasi partiden aday olmadıklarına dair yazılı beyanı.

 İlanen duyurulur.

 

Yayın Tarihi : 17 Mayıs 2017