RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 06/11/2017 tarihli ve 2017/45 sayılı toplantısında, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un amir hükümlerine göre, Hukuk alanında görev yapan TRT Yönetim Kurulu Üyesinin, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci maddesi gereğince görev süresinin 14/12/2017 Perşembe günü sona erecek olması nedeniyle, yerine Bakanlar Kurulu tarafından atama yapılabilmesi için iki aday belirlenmesine karar verilmiştir. Buna göre aday başvuruları, bu duyurunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve başvurular on gün içinde (10. gün saat 18:00’e kadar ) yapılacaktır.

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, aşağıda yer alan belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1597 Cad. No:13 06800 Bilkent/Ankara adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

 İstenilen Belgeler

  • Başvuru dilekçesi ( adres ve irtibat telefonu da yer alacak şekilde)
  • Özgeçmiş (Temayüz ettiği branşı belirterek).
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numaralı)
  • Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti. (Postayla yapılacak başvurularda noter tasdiki aranacaktır.)
  • Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.
  • Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyanı

 Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.

  BASIN BİLDİRİSİ

Sayı :17420072.621.02/E27458

Tarih :15.11.2017

Yayın Tarihi : 15 Kasım 2017