12.02.2011 Yasa Tasarısıyla Yeni Bir Yetkilendirme Yapılması Ya Da Yetkilerin Genişletilmesi Söz Konusu Değildir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşmeleri sürmekte olan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısının “Olağanüstü dönemlerde yayınlar” başlıklı 7. Maddesiyle ilgili olarak basın ve yayın kuruluşlarında yer alan haberler ve yorumlar üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 1994 yılında çıkarılmış olup, 16 yıldır yürürlüktedir. Söz konusu kanunun “Yayınların Men Edilmesi” başlıklı 25. Maddesine göre; “Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda Başbakan veya görevlendireceği bakan yayını durdurabilir.” Bu hüküm kapsamındaki yetki, İstanbul’da bir bankanın bombalandığı, Ankara’nın Ulus semtinde bomba patlatıldığı ve Dağlıca baskınının yapıldığı dönemlerde kullanılmıştır.

Dolayısıyla, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısının “Olağanüstü dönemlerde yayınlar” başlıklı 7. Maddesiyle, zaten 16 yıldır yürürlükte bulunan bir kanun hükmü aynen korunmuş olup, yeni bir yetkilendirme yapılması ya da yetkilerin genişletilmesi söz konusu değildir. Aksine yeni yasa tasarısında, anılan kanun hükmünün başına “Savaşlar, terör amaçlı saldırılar, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında da ifade ve haber alma özgürlüğü esas olup, yayın hizmetleri önceden denetlenemez ve yargı kararları saklı kalmak kaydıyla durdurulamaz” ifadesi eklenmek suretiyle, kriz dönemlerinde ifade ve haber alma özgürlüğünün esas olduğuna açıkça vurgu yapılmıştır.

Ayrıca, bu madde kapsamında alınacak kararlar yargı denetimine açık olup, maddenin üçüncü bendinde de belirtildiği üzere Danıştay açılacak iptal davalarına öncelikle bakar ve karara bağlar.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:12 Ocak 2011  

Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/56/482  

 

                                                                       

 

Yayın Tarihi : 12 Şubat 2011