08.09.2014 Radyo ve televizyon yayınlarının ses seviyesini düzenleyen yönerge yürürlüğe girdi

Radyo ve televizyon yayınları için ses seviyesi standartlarını belirleyen, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses Seviyesine İlişkin Yönerge, Üst Kurulun 20 Ağustos 2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Yönerge ile medya hizmet sağlayıcıların ticari iletişim yayınları, program tanıtım yayınları ile diğer tüm programlarının ses seviyelerinin belirlenen teknik değerlerde olması zorunluluğu getirilmiştir.

Bilindiği üzere 6112 Sayılı Kanunun 9/8 maddesine göre; ticari iletişim yayınlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak zorundadır. Ayrıca Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9/8 maddesi gereğince; ticari iletişim yayını veya program tanıtımı başlamadan önce ses seviyesi yükseltilerek veya alçaltılarak izleyici veya dinleyiciler rahatsız edilmemelidir.

Söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca, konuyla ilgili uluslararası standartlar ve tavsiye dokümanları değerlendirilmiş, yayın kuruluşlarının ana kumanda ve devamlılık stüdyolarında gerekli incelemeler yapılmıştır. Belirlenen ses seviyesi teknik değerleri ile hazırlanan yönerge taslağı ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulmuştur. Gelen görüşler doğrultusunda son şekli verilen yönerge Üst Kurul tarafından kabul edilmiştir.

Yönerge ile ticari iletişim yayınlarının ve program tanıtımlarının ses seviyesinin diğer yayın bölümleri ile aynı olması ve ticari iletişim yayınları ile program tanıtımları dışındaki iç ve dış yapımlar dâhil olmak üzere tüm programların yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca ses seviyelerinin belirlenen değerlere uygunluğunun İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmesi, ihlal görülmesi halinde rapor düzenlenmesi ve Üst Kurul tarafından ilgili kuruluşlara idari yaptırım uygulanması hükme bağlanmıştır.

İlgililerin dikkatine sunulur.

Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses Seviyesine İlişkin Yönerge

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 8 Eylül 2014

Sayı: 17420072.621.02/251-17258

 

 

Yayın Tarihi : 08 Eylül 2014