20.09.2014 TRT Genel Müdürlüğü Adaylık Başvuruları 20 Eylül -08 Ekim 2014 Tarihleri Arasında

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 Sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu’nun amir hükümleri gereğince 19 Eylül 2014 tarihi itibarıyla boşalan TRT Genel Müdürlüğü’ne adaylık başvurularına ilişkin hususlar Resmi Gazete’nin 20 Eylül 2014 tarihli ve 29125 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Üst Kurul kararı gereğince TRT Genel Müdürlüğü için adaylık başvuruları 20 Eylül 2014 tarihinde başlayıp 08 Ekim 2014 tarihinde (saat 18.00) sona erecektir. 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 13. maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, bildirilen süre içerisinde, aşağıda yer alan belgelerle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilkent Plaza B-2 Blok Bilkent/ANKARA adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

 

 İstenilen Belgeler:

 

1- Başvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak şekilde).

2- Özgeçmiş (Temayüz ettiği branşı belirterek).

3- Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C kimlik numaralı)

4- Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti. (Postayla yapılacak başvurularda noter tasdiki aranacaktır.)

5- Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.

6- Son üç yıl içerisinde herhangi bir siyasi partiye üye veya herhangi bir siyasi partiden aday olmadıklarına dair yazılı beyanı.

     

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 20 EYLÜL 2014  

Sayı:  17420072.621.02/271-17951    

 

 

 

Yayın Tarihi : 20 Eylül 2014