15.04.2015 RTÜK'ten Gayrimenkul Satış İhale İlanı

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

 

Madde:1-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun mülkiyetinde bulunan tapu bilgileri ve KDV hariç muhammen bedeli aşağıda belirtilen Yalı Mah. İskele Cad. Eski Rtük Yerleşkesi İpekyolu/VAN adresindeki 14.102,45 m² alanlı arsa ve üzerindeki 3 (üç) adet kargir bina, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca “kapalı teklif usulü” artırma suretiyle ihale dokümanında belirtilen kayıt ve şartlarda peşin bedelle satışa  çıkartılmıştır.

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

NİTELİĞİ

Van

Merkez

(İpekyolu)

Kaleardı

Bahçeli kargir 3 bina ve arsası

Pafta

Ada/Parsel

Yüzölçümü m²

Muhammen

Bedel (KDV hariç)

Geçici Teminat Bedeli

127

797/216

14.102,45

4.498.000,00.-TL

134.940,00.-TL

Madde:2-Satışa konu taşınmazın satış ihalesi, 12 Mayıs 2015 Salı günü saat 14:00’da Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu merkez hizmet binasında yapılacaktır.

Madde:3-İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınacak belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak şartıyla)

            A) Gerçek Kişilerden;

            1-Tebligat için adres beyanı.

            2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

            3-Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

            6-Her sayfası imzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

B) Tüzel Kişilerden;

1-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2-Tebligat için adres beyanı.

3-Noter tasdikli imza beyannamesi.

4-Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

6-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

7-Her sayfası imzalı ve kaşeli Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Madde:4-Geçici Teminat: İstekliler muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

Madde:5-İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (1.kat 126-A no’lu oda) Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

Madde:6-Tekliflerin verilmesi: İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü saat 14:00’a kadar Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.

İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.

Madde:7-Satış bedelinin ödenmesi: İhale üzerinde kalan istekli, ihale sonucuna ilişkin tebligatı aldığı tarihten itibaren 7(yedi) işgünü içinde ihale bedeli üzerinden ihale karar damga vergisi ile katma değer vergisini (KDV) ilgili vergi dairesine yatırmak ve ihale bedelinin tamamını peşin ödemek zorundadır.

İhale sonucunun, istekliye elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde teslim edildiği tarih tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır.

Madde:8- Üst Kurul, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

 

Yayın Tarihi : 15 Nisan 2015