31.08.2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan Duyuru

Medyada son günlerde Üst Kurulumuzun faaliyetleriyle ilgili yanlış, yanıltıcı ve farklı yorumlara neden olabilecek yayınlara yer verildiği görülmektedir.

Anayasanın 133’üncü maddesi ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 34’üncü maddesi uyarınca, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Üst Kurulumuz; idari ve mali özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde olup, anılan Kanun ve mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirmekte ve kullanmaktadır.

Üst Kurulumuz gündeminde yer alan konuları, hukuka, mevzuata ve kamu yararına uygunluk yönünden inceleyip karara bağlamaktadır. Üst Kurula sunulmamış, Üst Kurulun gündeminde yer almayan ya da henüz Üst Kurulca karara bağlanmamış konuları, sanki sonuçlandırılmış ve Üst Kurulca kararlaştırılmış gibi kamuoyuna sunmak yayıncılık etiği ile bağdaşmamaktadır.

Diğer taraftan, Üst Kurul toplantılarında görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında, gerekli görülmesi halinde, basın ve yayın organlarına Üst Kurul Başkanı veya Başkanın yetkili kıldığı Üye tarafından açıklama yapılabilmekte; Üst Kurulun gizliliği bulunmayan düzenleyici ve denetleyici nitelikteki kararları da uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulmaktadır. Üst Kurulun faaliyetleri şeffaf ve kamuoyuna açık olup, bundan böyle Üst Kurulumuz, Üst Kurulda görüşülüp karara bağlanan konuları aylık olarak, basın ve yayın organları ile paylaşmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunacaktır.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih:31 Ağustos 2015

Sayı: 17420072.621.02/12865

 

 

Yayın Tarihi : 31 Ağustos 2015