19.11.2015 Test, Deneme ve Geçici İzinle Yapılacak Yayınlar için Tebliğ yayımlandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yeni yayın iletim yöntemleri/teknikleri de dâhil olmak üzere yayın hizmetleri ile ilgili deneme izni verilmesi hususunda yeknesaklığın sağlanması amacıyla “Test, Deneme ve Geçici İzinle Yapılacak Yayınların Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hazırlanmıştır.

Üst Kurulun 08.07.2015 tarihli ve 2015/31 sayılı toplantısında alınan 1 nolu karar ile bundan sonraki deneme yayınları için verilecek izinler, anılan Tebliğ çerçevesinde karara bağlanacaktır.

Tebliğ metnine www.rtuk.gov.tr internet adresinden “Mevzuat” “Tebliğler” başlıklarından ulaşılması mümkün olacaktır.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 19 Kasım 2015

Sayı: 17420072-621.02                                                                                             

Yayın Tarihi : 19 Kasım 2015