Tüm Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Kayıtlı Elektronik Posta Adreslerini (KEP) Elektronik İleti Almaya Elverişli Hale Getirmelerine İlişkin Duyuru

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32’nci maddesi 10 uncu fıkrasında “Üst Kurul tarafından verilen uyarı kararları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun Üst Kurula bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilir. Üst Kurula bildirilen elektronik posta adresinde değişiklik yapılmasına rağmen bu değişiklik Üst Kurula bildirilmediği takdirde, önceki adrese yapılan tebligat yapılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır. Diğer yandan, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükmü ile, 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” ve “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükümleri uyarınca, tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır.

 

Bu kapsamda; Üst Kurulumuzca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara yapılacak tebligatlar elektronik yolla gerçekleştirilecek olup, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanmabaşlıklı 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.” Hükmü uyarınca; tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşların KEP adreslerini elektronik ileti almaya elverişli hale getirmeleri gerekmektedir.

Yayın Tarihi : 08 Mayıs 2016