31.05.2016 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

T.C.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

Üst Kurulun 14.04.2016 tarihli ve 2016/23-9 sayılı toplantısında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Üst Kurulumuz kadro cetvelinde münhal olarak bulunan ve aynı toplantıda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmak suretiyle münhal hale getirilen Müdür, Şef, Uzman ve Teknisyen kadro unvanları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılması kararlaştırılmıştır.

Sınav, Müdür kadro unvanları için yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı; Şef, Uzman ve Teknisyen kadro unvanları için ise yazılı olarak tek aşamalı yapılacaktır.

Atama yapılacak kadro unvanlarının sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile sınava girecek personelde aranacak şartlar, sınav konuları, son başvuru tarihi ve yeri ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

S.N.

Sınıfı

Unvanı

Kadro derecesi

Kadro sayısı

1

GİH

Müdür

1

2

2

GİH

Şef

1-2

4

3

GİH

Uzman

1-5

25

4

TH

Teknisyen

3

2

                                                                                      Toplam :

33

I-YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

            Yazılı sınav, 16.07.2016 tarihinde saat 10:00’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ek Hizmet Binası “C” Blok Güvenevler Mahallesi Güneş Sokak No:11 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

            II-BAŞVURU

            Başvuru Şartları

            A) Görevde yükselme sınavı için;

            1-Genel şartlar;

            a) Atama yapılacak unvan için aranan hizmet süresi şartını taşımak,

            b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro unvanı için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadro unvanlarının birinde olmak üzere Üst Kurulda en az altı ay çalışmış olmak,

            c) Yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak,

            Kadrolara atanmak için aranan hizmet süresi deyiminden; aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere, 657 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan sürelerin anlaşılması gerekmektedir.

            2-Özel şartlar;

            a) Müdür kadro unvanı için;

            1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

            2) Üst Kurulda, uzman, araştırmacı, şef, sistem çözümleyici, mühendis, avukat, sayman, başteknisyen veya ayniyat saymanı kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak.

            b) Şef kadro unvanı için;

            1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu veya dengi okullardan mezun olmak,

            2) Üst Kurulda memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekreter unvanlarında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.

            c) Uzman kadro unvanı için;

            1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

            2) Üst Kurulda şef, başteknisyen, ayniyat saymanı, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur kadrolarında çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

B) Unvan değişikliği sınavı için;

1-Genel şartlar;

a) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş bulunmak,

b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

2-Özel şartlar;

a) Teknisyen kadro unvanı için;

1) Mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren liselerin birinden mezun olmak.

Başvuru İşlemleri:

Başvurular, 31.05.2016 Salı günü başlayıp 07.06.2016 Salı günü mesai sonu itibariyle sona erecektir. Başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresinin son gününe kadar dilekçe ile birimler aracılığıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylar, öncelikle sınav ücreti olan 420 + KDV (KDV dâhil 495.6, dörtyüz doksan beş lira altmış kuruş) TL'yi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin Türkiye Halk Bankası Merkez Şubesi nezdinde bulunan IBAN: TR63 0001 2009 1940 0006 0000 72 nolu hesabına “T.C. Kimlik No, Ad-Soyad, RTÜK Sınavı” açıklamasıyla 31.05.2016-07.06.2016 tarihleri arasında yatıracak daha sonra buna ilişkin dekontu başvuru evrakına ekleyerek ibraz edeceklerdir. Başvuru evrakının ekinde sınav ücretinin yatırıldığına dair dekontu ibraz etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, açılan sınavlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuru yapabilecektir. Belirtilen başvuru şartlarının sınava son başvuru tarihi (07.06.2016) itibariyle taşınıyor olması gerekmektedir.

Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, yasal izinlerini kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabileceklerdir.

Yapılacak olan sınava, sadece Üst Kurul kadrolarında görevli personel başvurabilecektir. Aday memur statüsünde bulunan personel ile diğer kurumlarda görev yapan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yapılan başvuruların İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenmesi neticesinde, sınava katılmaya hak kazananların listesi, iç iletişim portalı intranette ve ilan panolarında ilan edilecektir.

Sınava başvuranlar, sınava katılmaya hak kazananların listesinin ilan tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde sınav kurulu nezdinde itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir. Süresinden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından sınava girmeye hak kazanan adaylara fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilecektir.

Başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin atanmış olsalar bile sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

 

III-YAZILI SINAV

Yazılı sınav, 16.07.2016 Cumartesi günü saat 10.00'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin yukarıda belirtilen adresinde, her bir alan için ayrı ayrı olmak üzere tek oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınav, 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) test usulü yöntemiyle yapılacak olup 100 dakika sürecektir. Değerlendirme, her sorunun değeri 1 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sorulara boş cevap verilmesi veya yanlış cevap işaretlenmesi, doğru cevaplardan elde edilen puanları düşürmeyecektir.

Adaylar, sınav esnasında sınav giriş belgesinin yanı sıra kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulunduracaklardır. Her hangi bir elektronik aygıt bulundurulmayacaktır.

Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların ya da yerine başka bir kişinin sınava girdiği anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek aynı zamanda haklarında adli ve idari yönden işlem yapılacaktır.

IV-SINAV KONULARI

A) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için;

Sınav konuları

-T.C. Anayasası (5 soru)

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Ödevler, Sorumluluklar, Genel Haklar, Yasaklar, Atama, Yer Değiştirme, Çalışma Saatleri, İzinler, Disiplin Hükümleri) (10 soru),

-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (2 soru),

-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik (2 soru),

-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik (3 soru),

-Türk Dil Bilgisi ve Resmi Yazışma Kuralları (4 soru),

-Etik Davranış İlkeleri (4 soru),

-Genel Kültür ve Genel Yetenek (30 soru),

-Alan Bilgisi (40 soru)

Alan bilgisi konuları:

1) Müdürlük için

-6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

-Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ,

-Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı İle Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliği,

-Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

-Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik,

-Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

-Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi,

-Avrupa Birliği Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi,

2) Şef için

-6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı İle Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

-Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik,

-Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

3) Uzman için

-6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

-Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı ile Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliği,

-Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

-Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik,

-Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

4) Teknisyen için

-6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı ile Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

-Mezuniyet Alanı Konuları,

 

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. Ancak, sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmıştır. Sınav sonucunda, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır.

Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik tanınacaktır.

Sınav sonuçları, Üst Kurul Başkanının onayını müteakiben sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde iç iletişim portalı intranet üzerinden ve ilan panolarına asılmak suretiyle duyurulacaktır.

 

VI- SÖZLÜ SINAV

Müdür kadrosuna atanacaklardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen kadro sayısının beş katı aday, puan üstünlüğüne göre yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 20 iş günü içerisinde sözlü sınava çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

alanlarında sınava tabi tutulacaktır. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yüz üzerinden en az yetmiş puan alınması zorunludur.

Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati adaylara daha sonra duyurulacaktır.

 

VII- SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınacaktır. Başarı puanı, müdür kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilecektir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personel başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

Duyurulan kadrolardan; atama şartlarını taşımaması nedeniyle sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple atama işleminin iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atama yapılması sebebiyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır.

 

VIII- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, Yıldırım Beyazıt Üniversitenin Halkbankası Merkez Şubesi nezdinde bulunan IBAN:TR63 0001 2009 1940 0006 0000 72 numaralı hesabına, 50 TL (Elli Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına doğrudan veya birimleri aracılığıyla yazılı olarak yapacaklardır. Söz konusu itirazlar faks yoluyla aynı gün anılan üniversiteye iletilecektir. Üniversite tarafından incelenen itiraz dilekçeleri en geç 5 (beş) iş günü içerisinde cevaplandırılarak Üst Kurula bildirilecektir. Buna göre itiraz Sınav Kurulu tarafından karara bağlanacak ve sonucu İnsan Kaynakları ve Eğitim Başkanlığınca itiraz sahibine tebliğ edilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

 

IX- DİĞER HUSUSLAR

1) Sınavda uygulanacak soruların telif hakları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne aittir. Sorular, hiçbir kişi veya kuruma verilemez ve yayımlanamaz. Sorular, basılı ya da internet ortamında yayınlanamaz. Üniversitenin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

2) Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

3) Bu duyuruda yer alan hususlar, sınava katılacak tüm personele tebliğ edilmiş sayılacak ayrıca bunun dışında herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

4) Sınav konularına ilişkin ayrıca ders notu yayımlanmayacaktır.

5) Bu duyuruda yer almayan hususlarda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.

İlanen duyurulur.

Yayın Tarihi : 30 Mayıs 2016