RTÜK Etik İlkeleri

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

KURUMSAL ETİK İLKELERİ

 

I-GİRİŞ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu;

 • 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun (15.02.2011),
 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (08.06.2004),
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (13.04.2005),
 • Kamu Görevlileri Etik Rehberi (2009),
 • Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014),
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kalite Politikası (2008),
 • Avrupa Konseyi Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları (11 Mayıs 2000),

kapsamındaki düzenlemelerin rehberliğinde,

 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu personeliyle yapılan grup görüşmelerinde dile getirilen görüşleri ve önerileri de esas almak suretiyle,

Radyo ve televizyon yayıncılığı alanında düzenleyici ve denetleyici işleve sahip, özerk ve tarafsız bir kamu otoritesi olarak; kurumda, yayıncılık sektöründe ve toplumun genelinde etik duyarlılığın geliştirilmesi ve etik kültürün egemen kılınması açısından, sahip olunan etkin konumu göz önünde bulundurarak, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kurumsal Etik İlkeleri”ni kabul etmiştir.

II- AMAÇ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kurumsal Etik İlkelerinin amacı, kurum personelinin görevlerini yerine getirirken uymaları gereken kurumsal etik davranış standartlarını belirlemek, bunlara uyulmasını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmektir.

III-KAPSAM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kurumsal Etik İlkeleri, kurumdaki her kademe ve unvandaki personeli kapsamaktadır.

IV- RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KURUMSAL ETİK İLKELERİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kurumsal Etik İlkeleri, aşağıdaki hususları içerir:

 1. Genel İlkeler
 2. Muhataplarla İlişkiler
 3. Yöneticilerin Etik Sorumlulukları
 4. Çalışanların Etik Sorumlulukları

 

 

 • GENEL İLKELER

 

 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bünyesinde görevli, her kademe ve unvandaki personel, kurumsal etik ilkelere uygun hareket etmenin kişisel sorumluluğu olduğunun bilinci içerisinde;
  • Görevlerini Anayasaya, kanunlara, uluslararası yükümlülüklere, kanunlara uygun verilmiş talimatlara, kamu görevlileri için belirlenmiş etik kurallara ve kurumsal etik ilkelere uygun olarak yürütmelidir.
  • Görevlerini yerine getirirken mesai arkadaşları ve hizmet alanlar arasında herhangi bir şekilde ayrım yapmamalı, keyfi bir şekilde herhangi bir kişi, grup ya da kurumun aleyhine davranmamalı ve herkesin haklarını, görevlerini ve yasaya uygun çıkarlarını gözetip saygı duymalı, takdir yetkilerini tarafsız olarak kullanmalıdır.
  • Hizmetleri belirlenmiş standartlara ve süreçlere uygun yürütmeli, mevzuatta aksine bir hüküm olmadıkça hizmetten yararlananlara gerekli açıklayıcı bilgileri vermeli, vatandaşın memnuniyetini önemsemeli, çalışmaları ve davranışlarıyla hizmet alanlara güven vermelidir.
  • Kamu görevlisi olmanın saygınlığına yakışacak şekilde hareket etmelidir.
  • Kurum yöneticilerine ve personeline, isimsiz ve imzasız mektup ya da mesaj göndermemeli, bu tür mektup ya da mesajlara itibar etmemelidir. Ancak bunları gönderenlerin tespiti için gerekli işlemler yapılmalıdır.

 

 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bünyesindeki her kademe ve unvandaki personel;

 

 • Kurumun kanunla vurgulanmış özerkliğini ve bağımsızlığını, çalışmalarıyla ve davranışlarıyla desteklemeli,
 • Yasada belirlenen yayın ilkelerinin aynı zamanda ahlaki standartlar içerdiğini, bunların toplumun çeşitli kesimlerine ve zamana göre değişebileceğini göz önünde bulundurarak, doğru kanaate varabilmek için kurumun daha önceki uygulamalarından, bilimsel dokümanlardan, mahkeme kararlarından ve bilirkişi raporlarından yararlanmalı,
 • Görevini yaparken kurumun politikalarına uygun davranmalı; radyo ve televizyon yayıncılığı alanında, izleyici bilincinin oluşturulmasına, insan onuruna, hak ve özgürlüklerine saygılı olunmasına, iletişim özgürlüğünün hâkim kılınmasına ve çoğulculuğun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmalıdır.

 

 • MUHATAPHLARLA İLİŞKİLER

 

2.1. Her kademe ve unvandaki personel açısından; ilişki içerisinde bulunulan kamu kurumları, vatandaşlar, yayın kuruluşları ve diğer muhataplar arasında ayrımcılık yapılmaması, hizmetlerin adil ve tarafsız yürütülmesi, uygulamaların hakkaniyet ölçüleri içinde yapılması, tüm muhataplara eşit davranılması, savunmasız durumda olan kesimlerin korunmasına özen gösterilmesi esastır.

2.2. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun muhatapları;

2.2.1. Kurumun yöneticilerinden ve çalışanlarından mevzuata ve etik ilkelere aykırı herhangi bir beklenti içinde olmamalı, etik ilkeleri destekleyici şekilde davranmalıdırlar.

2.2.2. İşlemlerinde açık şeffaf, yasalar ve etik ilkeler çerçevesinde yakın işbirliği içesinde olmalıdırlar.

2.2.3. Sorunlarına kuruma geldikten sonra çözüm aramak yerine, mevzuatın öngördüğü tüm bilgi, belge ve işlemler konusunda hazırlıklarını önceden ikmal etmeli; bu şekilde hareket etmenin işlemleri hızlandıracağını ve etik dışı davranışları engelleyeceğini bilmelidirler.

 

 • YÖNETİCİLERİN ETİK SORUMLULUKLARI

 

3.1. Her düzeydeki yöneticiler;

3.1.1. Çalışmalarıyla ve davranışlarıyla diğer personele örnek olmalı, işlerin yürütülmesinde verimliliğe olduğu kadar etik ilkelere uygunluğa da önem vermelidirler.

3.1.2. Hizmetlerin yerine getirilmesinde; dürüstlüğün, tarafsızlığın, saydamlığın, halka hizmet etme bilincinin, hizmette yerindeliğin, beyana güvenin, saygınlığın, verimliliğin, hesap verebilirliğin, öngörülebilirliğin sağlanmasına; hizmet kalitesinin ve memnuniyetinin artırılmasına yönelik önlemleri almalıdırlar.

3.1.3. Personelin etik ilkeler konusundaki eksikliklerini tespit ederek gidermeli, kurum personeline verilen hizmet içi eğitimlerde, etik davranış ilkelerinin yer almasını sağlamalı, personelle ilgili performans ve başarı değerlendirmelerinde etik ilkelere uygunluğu göz önünde bulundurmalı ve etik dışı davranışlara kayıtsız kalmamalıdırlar.

3.1.4. Personeli, kurumun genel amaçları, ana hedefleri ve değerleri konusunda bilgilendirmeli, sağlıklı iletişime ve eşgüdüme önem vermeli; düzenli toplantılar yaparak personelle bilgi paylaşımında bulunmalıdırlar.

3.1.5. Kurumsal hiyerarşiye uygun davranmalı, kendi yönetimi dışındaki kurum personeliyle, ilgili birim yöneticisinin bilgisi dâhilinde bağlantı kurmalıdırlar.

3.1.6. Kamu kaynaklarının korunması ve israf edilmemesi için gerekli önlemleri almalı, iş gücünü ve imkânları kullanırken etkin, verimli ve tutumlu olmalıdırlar.

3.1.7. Kurumsal bilgilerin ve belgelerin güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almalıdırlar.

3.1.8. Uluslararası ilişkiler, nezaket ve protokol gereğince verilen hediyeler ile kurum olarak alınan hediyelerin listesini herhangi bir uyarı beklenmeksizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kuruluna iletilmek üzere, Etik Komisyonuna bildirmelidir.

3.1.9. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda, personelin gönüllü katılımıyla etik iklimin hâkim kılınması, etik ilkelerin oluşturulması ve sürekliliğin sağlanması konusunda sorumluluk sahibidirler.

 

3.2. Yöneticilerin, hizmetlerin yerine getirilmesi sırasındaki sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır durumda olmaları esastır. Bu nedenle yöneticiler; Kurumun amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem ve eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında almalıdırlar.

 

 

 1. ÇALIŞANLARIN ETİK SORUMLULUKLARI

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu çalışanları;  

4.1. Gelişmeye açık olmalı, uzmanlık alanında kendilerini sürekli geliştirerek yenilemeli, daha etkin ve verimli hizmet sunma arayışı içinde niteliklerini artırarak görevini yapmalı, kendilerini ve yaptıkları işi sık sık gözden geçirmeli,

4.2. Çalışmalarını ve davranışlarını yasalara ve etik ilkelere uygunluk açısından daima denetlemeyi alışkanlık haline getirmeli,

4.3. İşini yaparken tüm bilgi ve birikimi ile yeteneklerini ortaya koymalı, görevini hakkıyla yerine getirmeli, meslektaşlarıyla bilgi paylaşımında bulunmalı,

4.4. Kolektif çalışmalarda taşıdığı sorumluluğun gereklerine uygun davranmalı, katıldığı toplantılarda kurumunu en iyi şekilde temsil etmeli, kurumun saygınlığına gölge düşürmemeli,

4.5. Sorumluluktan kaçmamalı, sorunlar karşısında kayıtsız kalmamalı; sorunu örtbas etmek yerine yasaya uygun olarak çözümlemeli,

4.6. Zamanı etkin ve verimli kullanmalı, mesaiye riayet etmeli, mesai konusunda ayrıcalık talep etmemeli, kişisel işlerini mesai saatlerinin dışında yürütmeli,

4.7. Amirlerine karşı dürüst davranmalı, kişisel beklentilerle etik ilkelere aykırı davranışlara yönelmemeli, iş yerindeki sorunlarının çözümü için hiyerarşik olarak kendisine en yakın amire başvurmalı,

4.8. Başkalarının davranışlarını eleştirmeden önce kendi davranışlarını gözden geçirmeli, başkalarından etik ilkelere uygun davranmasını talep ederken, kendisinin de etik ilkelere uygun davrandığından emin olmalı,

4.9. Kendilerinden yasalara ve etik ilkelere aykırı davranmaları talep edilirse, bu durumu ilgili makamlara bildirmelidirler.

4.10. Şahsi ve kamu çıkarlarıyla çelişebilecek ve görevini tarafsız bir şekilde yerine getirmesini engelleyebilecek durumlardan kaçınmalıdırlar. Şahsi çıkarlar, kişinin kendisine, ailesine, yakın akrabalarına, arkadaşlarına ya da iş bağlantısı veya siyasi ilişkileri olduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati içerir. Bunun yanı sıra, onlarla ilgili mali ya da diğer türlerdeki her türlü yükümlülüğü kapsar.

4.11. Kurumsal konumlarını kullanarak, yayın kuruluşlarından kişisel taleplerde bulunmamalıdırlar.

4.12. Görevi dolayısıyla elde ettiği resmi veya gizli nitelikteki bilgileri ve belgeleri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanmamalı, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklamamalıdırlar.

4.13. Kurum personeliyle ilgili bilgiler, yalnızca yasal yetkisi ve sorumluluğu bulunanların erişimine açık olduğundan, bu tür bilgileri başka kişi ve kuruluşlarla paylaşmamalıdırlar.