RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARACILIĞIYLA SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

T.C.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARACILIĞIYLA

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda çalıştırılmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımlarına yer verilen statülerde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İLİ

MESLEK POZİSYONU

STATÜSÜ

KADRO SAYISI

Ankara

Temizlik Personeli

Engelli

          2

Ankara

Temizlik Personeli

Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan

          3

Ankara

Temizlik Personeli

Normal

          5

TOPLAM

         10

I. GENEL ŞARTLAR


1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak

2.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru günü itibariyle kırk yaşını doldurmamış olmak.

3.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm (Eski hükümlü kapsamında istihdam edilecekler hariç)

4.Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5.Askerlik ile ilişiği bulunmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

7.Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

8.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

9.Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10.Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle, belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

11.İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12.Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1.Temizlik Görevlisi kadroları için İlkokul, Orta Okul veya Lise mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişi sonunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Asıl adaylar arasından, istihdam edilecek işçi sayısı kadar adayın başarılı bulunmaması halinde, yedek adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır

2.Adayların vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel durumlarının bulunmaması gerekmektedir.

3.Adayların, temizlik görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorununun bulunmaması gerekir.

4.Adayların, başvurunun son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan tabloda meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

5.Ankara il sınırları içerisinde ikamet etmek.

III.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 13.01.2020-17.01.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

IV. KURA İŞLEMLERİ

1.İŞKUR tarafından kura çekilişi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekiliş tarihi 28.01.2020, saat 14:00 olarak belirlenmiş olup bu tarih ve saatte bir değişiklik ihtiyacı hasıl olması halinde bu durum, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun resmî web sayfasında (rtuk.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

2.Kura çekilişi, ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından, açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.

3.Kura sonucu belirlenen adaylar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun resmî web sayfasında (rtuk.gov.tr) duyurular bölümünde kurayı takip eden ilk iş gününde yayımlanacaktır.

V. SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Kura sonucu belirlenen asıl adaylar sözlü/uygulamalı sınava alınacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun resmî web sayfasında (rtuk.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

VI. SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ

1.Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından yapılacaktır.

2.Sözlü/uygulamalı sınav 100 puan üzerinden, %70’i işgal edecekleri meslek pozisyonu, %30’u genel kültür olmak üzere değerlendirilecektir.

 •  3.Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun resmî web sayfasında (rtuk.gov.tr) duyurular bölümünde   yayımlanacaktır.
 •                    
 • VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 takvim günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII.GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1.Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna, muhteviyatı sınav sonuçlarıyla birlikte Kurumun resmî web sayfasında (rtuk.gov.tr) belirtilip istenecek belgeler ile belirtilecek tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İstenecek belgeler, sınav sonuçlarıyla birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun resmî web sayfasında (rtuk.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

2.Göreve başlamak üzere belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmayan, göreve başladıktan sonra başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan, deneme süresi içinde görevden ayrılan veya hakkından feragat eden asıl adayların yerine ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince yedek listeden sırasıyla atama yapılacaktır.

IX.GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecek. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

 • MESLEK POZİSYONLARINA GÖRE ARANILAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR TABLOSU

  MESLEK POZİSYONU

  ÖĞRENİM DURUMU

  SINAV DURUMU

  ÖZEL ŞARTLAR

  TOPLAM

  (Engelli)

  Temizlik Görevlisi

  İlkokul,

  Orta Okul veya Lise Mezunu

   

  Kura-Mülakat

  - Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

  -Temizlik görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorununun bulunmaması

  - Ankara il sınırları içerisinde ikamet etmek.

   

   

          2

  (Eski Hükümlü/ Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan)

  Temizlik Görevlisi

  İlkokul,

  Orta Okul veya Lise Mezunu

   

  Kura-Mülakat

  - Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

  -Temizlik görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorununun bulunmaması

  - Ankara il sınırları içerisinde ikamet etmek.

   

          3

  Temizlik Görevlisi

  İlkokul,

  Orta Okul veya Lise Mezunu

   

  Kura-Mülakat

  -Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

  - Temizlik görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorununun bulunmaması

  - Ankara il sınırları içerisinde ikamet etmek.

   

   

          5

  TOPLAM

         10

Yayın Tarihi : 13 Ocak 2020