Kamu Spotları Yönergesi

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası gereğince Üst Kurul tarafından tavsiye edilecek kamu spotlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası ile 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında geçen;

a) Alt bant: Program yayını esnasında, çoğunlukla ekranın alt bölümüne yerleştirilen, sabit ve/veya hareketli olarak verilen yazılı bilgi, diyalog ve metinleri,

b) Kamu spotu/spot: Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları,

c) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu,

ç) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

d) Yayıncı: Televizyon ve/veya radyo yayın hizmeti veren medya hizmet sağlayıcıyı ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Spotlarının Tavsiye Edilmesine İlişkin Esaslar

 

İlkeler

MADDE 4- (1) Kamu spotları, ancak toplumu ilgilendiren ve yayınlanmasında kamu yararı bulunan olay ve gelişmelere ilişkin konularda hazırlanır. Başvuru yapan kuruluşlar hazırladıkları spotlarda belirtilen konu dışında sadece kendi faaliyetlerinin tanıtımını yapamaz.

 

(2) Kamu spotları; Kanunun 8 inci maddesinde belirlenen yayın hizmet ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır.

 

(3) Kamu spotlarında gizli ticari iletişim de dâhil her türlü ticari iletişime yer verilemez. Spotun hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla programlara yönelik yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.

 

(4) Reklam bütçesi bulunan ve başka mecralarda reklam olarak yayınlanan spotlar, kamu spotu olarak kabul edilmez.

 

(5) Gerçek kişiler adına kamu spotu başvurusu yapılamaz.

 

(6) Spot başvurusu yapacak olan kurum ve kuruluşlar için, bir takvim yılı içinde, zorunlu haller dışında, en fazla 3 (üç) kamu spotu tavsiye kararı alınır.

 

(7) Prodüksiyon kalitesi Üst Kurulca yetersiz bulunan kamu spotları iade edilir.

 

(8) (Ek Fıkra: 22/1/2013 tarihli ve 2013-05/13 sayılı Üst Kurul Kararı) (Değişik: 13/8/2020 tarihli ve 2020-33/8 sayılı Üst Kurul Kararı) Kamu spotlarında siyasi partilerin resmî sembolleri ile siyasi partilere ait logo, şekil, slogan gibi çağrışım unsurlarına yer verilemez.


Başvuru şekli

MADDE 5- (1) (Değişik: 13/8/2020 tarihli ve 2020-33/8 sayılı Üst Kurul Kararı) Kamu spotu başvurularında; talepte bulunan kurum veya kuruluş yapım ile gerçekleştirilmek istenilen amacı açıkça belirten bir yazıyı Üst Kurula sunar. Bu yazı ekinde radyo veya televizyon spotuna ait medya dosyası, yapımın senaryosu/deşifre metni ve varsa gerekli diğer belgeler yer alır. Başvurularda spot sayıları ve yayın süreleri açıkça belirtilir. Kamu kurumları dışındaki kurum veya kuruluşlardan yapılan başvurularda Bakanlıkların görev ve yetki alanını ilgilendiren hususların olması hâlinde ilgili Bakanlığın olumlu görüşü başvuruya eklenir.

 

(2) (Değişik: 13/8/2020 tarihli ve 2020-33/8 sayılı Üst Kurul Kararı) Yasal olarak izin almadan yardım toplama yetkisi bulunan dernek ve vakıflar hariç olmak üzere konusu yardım toplama faaliyeti de olan spotlarda Valiliklerden alınan ülke çapında yardım toplama izin belgesi başvuru ekinde Üst Kurula gönderilir. Yardım toplama izin belgesinin olmaması veya geçerlilik süresinin dolması hâlinde kamu spotu iade edilir.

 

(3) Spot başvurularının, zorunlu haller dışında en az 15 gün önce Üst Kurulda olacak şekilde yapılması esastır.

 

Kamu spotlarının süresi

MADDE 6- (1) Kamu spotları film veya ses şeklinde hiçbir şekilde 45 saniyeyi, alt bant şeklinde ise hiçbir şekilde 10 saniyeyi geçemez.

 

Yerel ve bölgesel nitelikte spotlar

MADDE 7- (1) Konusu yerel veya bölgesel nitelikte olan spotlara ancak ilgili yerel veya bölgesel ölçüde yayın hizmeti veren yayıncılar için tavsiyede bulunulur.

 

Kamu spotları arasındaki benzerlik hali

MADDE 8- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak başvurularda, ilgili kurum ve kuruluşların idari teşkilat içerisindeki yerleri de gözetilerek başvurunun en üst hiyerarşik makam tarafından yapılması esastır.

 

(2) Konu olarak birbirine benzer spotların tespiti halinde, kamu kurum ve kuruluşları öncelikli olmak üzere konuyla ilgili asli yetkili olduğu değerlendirilen kuruluşun başvurusu kabul edilir.

  

Tavsiye kararlarının verilmesi ve geçerlilik süresi[1]

MADDE 9- (1) (Değişik: 13/8/2020 tarihli ve 2020-33/8 sayılı Üst Kurul Kararı) Kamu spotları Üst Kurul tarafından tavsiye edilir. Ancak ivedi olarak yayınlanmasında kamu yararının bulunduğu durumlarda kamu spotları Üst Kurul Başkanı tarafından da tavsiye edilebilir. Üst Kurul Başkanı tarafından tavsiye edilen kamu spotları tavsiye tarihini takip eden ilk Üst Kurul toplantısında değerlendirilir. Üst Kurul tarafından tavsiye kararı verilmeyen kamu spotları reddedilmiş sayılır.

 

(2) (Değişik: 13/8/2020 tarihli ve 2020-33/8 sayılı Üst Kurul Kararı) Tavsiyelerin geçerlilik süresi 6 aydır. Belirli bir tarih aralığı ile sınırlandırılmış olan spotlarda ise tavsiyelerin geçerlilik süresi başvuruda belirtilen tarihin bitimine kadardır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

  

8/8/2012 TARİHLİ VE 2012/45 SAYILI RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARAR İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNERGEYE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNERGELERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik Getiren Yönergeyi Yürürlüğe Koyan Üst Kurul Kararının

Tarihi

Numarası

Ek/Değişiklik Yapılan Maddeler

Yürürlüğe Giriş Tarihi

22/1/2013

2013-05/13

4

22/1/2013

13/8/2020

2020-33/8

4, 5, 9

13/8/2020

 

[1] Bu madde başlığı “Tavsiye kararlarının geçerlilik süresi” iken Üst Kurulun 13/8/2020 tarihli ve 2020-33/8 sayılı kararıyla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.