RTÜK'te İnsan Kaynakları

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca Üst Kurula verilen görevlerin gerektirdiği asli ve sürekli görev ve hizmetler, Üst Kurul uzmanları ile Üst Kurul uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idari personel eliyle yürütülmektedir.

Üst Kurulumuzda aşağıdaki kadrolarda personel çalıştırılmaktadır.

·         Başkan Yardımcısı

·         1. Hukuk Müşaviri

·         İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı

·         İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı

·         Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı

·         Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı

·         Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

·         İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

·         Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı

·         İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

·         Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

·         Başkanlık Müşaviri

·         Daire Başkan Yardımcısı

·         Hukuk Müşaviri

·         Özel Kalem Müdürü

·         Müdür

·         Uzman Denetçi

·         Üst Kurul Müşaviri

·         Üst Kurul Uzmanı

·         Üst Kurul Uzman Yardımcısı

·         Mühendis

·         Araştırmacı

·         Uzman

·         Tabip

·         Avukat

·         Sistem Çözümleyicisi

·         Sayman

·         Ayniyat Saymanı

·         Hemşire

·         Kütüphaneci

·         Şef

·         Başteknisyen

·         Teknisyen

·         Programcı

·         Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

·         Memur

·         Şoför

·         Hizmetli

Üst Kurul personeli,  kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilmekte, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi bulunmaktadır.

Üst Kurul kadrolarına 15/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan personele, 02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ye eklenen Ek 11. madde uyarınca çıkartılan Bakanlar Kurulu kararı ile emsal olarak belirlenen Devlet Memuru kadro unvanları için genel hükümlere göre ödenen ücret toplamını geçmemek üzere belirlenen sözleşme ücreti ödenmektedir.

Üst Kurul personeli sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Üst Kurul personeli, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır ve bunlar hakkında soruşturma izni Üst Kurul Başkanı tarafından verilir.

 

ÜST KURUL KADROLARINA ATAMA

03/03/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’unda Üst Kurula verilen görevlerin gerektirdiği asli ve sürekli görev ve hizmetlerin, Üst Kurul uzmanları ve Üst Kurul uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idari personel eliyle yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

Meslek personeli olarak Üst Kurul kadro unvanları arasında yer alan Üst Kurul uzman ve uzman yardımcılarının nitelik ve mesleğe alınma şartları anılan Kanun hükümlerine dayalı olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Üst Kurulumuzda istihdam edilecek uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Üst Kurulca uygun görülecek tarihte yapılacak giriş sınavı ile alınırlar.

Meslek personeli dışındaki diğer idari personel kadrolarına yapılacak ilk defa, yeniden ve naklen atamalar ise, genel hükümlerin yanı sıra; 6112 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan ikincil düzenlemeler ile Başbakanlığın “Personel Atama İşlemleri” konulu 2006/9 sayılı Genelgeleri, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1 inci maddesi ile bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik hükümleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi ile bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

 

ÜST KURUL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVLARI

Katılma şartları

Giriş sınavına katılabilmek için;

 • 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,
 • Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte ve yüksek okullar ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarının; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat ile iletişim fakültelerinden veya fakültelerin Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, psikoloji, tarih, matematik ve istatistik bölümleri ile elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar, yazılım, elektronik ve haberleşme mühendisliğinden mezun olmak,
 • Üst Kurul tarafından belirlenen KPSS puan türünden başvuru ilanında belirtilen taban puan ve üzeri puanı almış olmak,
 • Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen dillerin birinden, ÖSYM tarafından yapılan YDS’den asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • KPSS’den Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.

 

Giriş sınavı duyurusu

Giriş sınavına katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuruların tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ile atama yapılacak kadroların sınıf, derece ve sayıları Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve internet sitesinde ilan edilmek ve Üst Kurul ilan panolarına asılmak suretiyle duyurulur.

İlanlar, sınav tarihinden en az otuz gün önce başlayacak şekilde yapılır. Adaylara başvuru ve kayıt süresinin bitimi ile sınavın başlama tarihi arasında en az onbeş günlük bir süre bırakılır.

 

Giriş sınavına başvuru ve başvuru belgeleri

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların;  Üst Kuruldan temin edilen veya Üst Kurulun resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun çıktısı imzalanarak;

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noterce veya Üst Kurulca onaylı örneği,
 • T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 • Üç adet vesikalık fotoğraf,
 • KPSS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının noterce veya Üst Kurulca onaylı örneği,
 • YDS belgesi veya YDS belgesine sahip olmayanlar için yabancı dil yeterliği bakımından YDS’ye denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısının noterce veya Üst Kurulca onaylı örneği,
 • Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

ile birlikte ilanda belirtilen adrese iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya Üst Kurula elden teslim edilir.

İstenilen belgelerin en geç giriş sınavı ilanında belirtilen son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Üst Kurula teslim edilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihinden sonra Üst Kurula yapılan başvurular dikkate alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu veya sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.

 

Başvuruların incelenmesi

Yapılan başvurular Daire Başkanlığımızca incelenerek,  adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, KPSS’den Üst Kurul tarafından sınav ilanında belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanır. Alanlar itibariyle son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılabilir.

 

Giriş sınavına çağrı

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların ad-soyadları ve KPSS puanları ile sınavın yapılacağı yere ve zamana ilişkin bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında ve ilan panolarında sınav tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Ayrıca, bu bilgiler elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla adaylara iletilir. Bunun dışında herhangi bir bildirim  yapılmaz ve ilanının Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılır.

 

Giriş sınavı komisyonu

Giriş sınavlarının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması ile ilgili çalışmalar Giriş Sınavı Komisyonu tarafından yapılır. Kurul tarafından belirlenecek sınav komisyonu, biri başkan olmak üzere beş üyeden oluşur. Asil üyelerin herhangi bir nedenle sınav komisyonuna katılamamaları hâlinde, çalışmalara katılmak üzere ayrıca aynı düzeyde iki yedek üye belirlenir.

 

Sözlü sınav

Sözlü sınav, Giriş Sınav Komisyonunun yönetimi ve denetiminde yapılır. Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanında resmi makamlarca verilmiş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmaz.

Sözlü sınav, adayların;

 • Üst Kurulun faaliyet alanındaki giriş sınavı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından, ilk maddede belirtilen kıstas için elli puan, diğer kıstasların her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili her hangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

 

Giriş sınavı sonuçları

Giriş Sınavı Komisyonu; adayların, sözlü sınav puanının yüzde otuzbeşi, yabancı dil puanının yüzde onbeşi ve KPSS (A) puanının yüzde ellisi toplanarak giriş sınav sonuç puanını tespit eder. Adaylar, en yüksek puanı alandan başlamak üzere başarı sırasına göre öğrenim dalları itibarıyla sıralanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar kazanan aday belirlenir. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla öğrenim dalları itibarıyla Giriş Sınavı Komisyonu tarafından belirlenecek sayıda yedek aday listesi düzenlenir. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Üst Kurul tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir. Giriş sınavında, istenilen asgari puanı almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınav sonuçları, Giriş Sınav Komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Üst Kurul Başkanı tarafından onaylandıktan sonra Üst Kurulun resmi internet sitesinde ve Üst Kurul ilan panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu kazanan adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilir.

Sınavlarda başarılı bulunarak atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konulur.

Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş işgünü içinde Giriş Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

 

ÜST KURUL UZMAN YARDIMCILIĞINA ATANMA, EĞİTİM, GÖREV VE YETKİLER

Uzman yardımcılığına atama

Giriş sınavında başarılı bulunan adaylardan, ilan edilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aday, atama sırasında istenilen belgeleri getirmek ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturmasının müspet olması koşuluyla başarı sıralamasına göre Üst Kurul Başkanı tarafından uzman yardımcılığına atanır.

Atamaları yapılan uzman yardımcılarının göreve başlamalarına ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

 

Uzman yardımcılarının çalışma düzeni

Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri birimlerde, birim amiri ve Üst Kurul uzmanları gözetiminde çalıştırılırlar.

Uzman yardımcıları için, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla Daire Başkanlığınca ilgili birim yöneticilerinin görüşleri de alınmak suretiyle bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır.

 

Adaylık eğitimi

Uzman yardımcıları aday memurluk döneminde öncelikle, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre hazırlanan program dâhilinde temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimlerde başarılı olan uzman yardımcıları çalışma ve yetiştirme planı çerçevesinde, Daire Başkanlığının önerisi ve Üst Kurul Başkanının onayı ile görevlendirildikleri birimlerde uygun görülecek sürelerde staj yaparlar. Uzman yardımcıları staj çalışmalarının sonunda bir rapor hazırlayarak birim amirlerine teslim ederler. Raporda, birimdeki çalışmalarını ve incelediği mevzuatı özetler, görüş ve düşüncelerini belirtir.

 

Uygulamalı eğitim

Uygulamalı eğitim, adaylık eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcılarının birimlerin çalışmalarında görev alarak uygulamayı öğrenmelerini ve Üst Kurulun faaliyet alanıyla ilgili program ve etkinliklere katılımları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmalarını sağlamayı amaçlar. Uygulamalı eğitim çalışmaları uzman meslek personelinin refakatinde yürütülür.

 

Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri

Uzman yardımcılarının görevleri şunlardır:

 • Görevlendirildikleri birimin kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetlerine katkıda bulunmak.
 • Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları derlemek ve ön hazırlık çalışmaları ile tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.
 • Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı birim amirliklerince de öngörülen yayınları takip ederek, okudukları yayınların özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu üç ayda bir görev yaptığı birim amirliğine vermek.
 • Uzmanlarla birlikte mesleki toplantılara katılmak.
 • Görevlendirildikleri dairenin hizmetleriyle ilgili ortaya çıkan sorunlar hakkında görüşlerini bildirmek.
 • İlgili birim amiri ve gözetiminde çalıştığı uzman tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

 

ÜST KURUL UZMANLINA ATANMA, GÖREV VE YETKİLER

Yeterlilik sınavında başarılı bulunan uzman yardımcıları, yardımcılık döneminde alınmış olması kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmeleri halinde Üst Kurul uzmanlığına atanırlar.

 

Üst Kurul uzmanların görev ve yetkileri

Uzmanlar, Kanun ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası mevzuat kapsamında verilmiş olan görevleri; düzenli, etkili, hızlı ve verimli bir şekilde yürütmek, Üst Kurulca yürütülen çalışmaların gerektirdiği bütün uzmanlık görevlerini yapmakla yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğün gereği olarak;

 • Anayasada, Kanun ile diğer kanunlarda yer alan ilkeler doğrultusunda, Üst Kurula verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesi için düzenlenen yönetmelik, tebliğ, duyuru ve Üst Kurul kararlarının uygulanmasını ivedilikle sağlamak ve sonucunda tesis edilecek işlemler ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak, yayınlarla ilgili ve Üst Kurulun sair görev alanına giren şikayetleri incelemek, değerlendirmek ve zamanında sonuçlandırmak,
 • Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası sözleşmelerdeki radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri ile ilgili düzenlemelerle birlikte, Kanunun yayın ilkeleri hükümlerinin uygulama ve sonuçlarını izlemek, incelemek ve gerekli düzenlemeleri önermek, yurtiçi ve yurtdışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek ve toplantı ile ilgili raporunu en geç on beş gün içerisinde sunmak,
 • Üst Kurulun görevlerini dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, sır saklama ve etik ilkelerine uygun olarak yürütmek,
 • Üst Kurul ve amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak ve uzman yardımcılarını yetiştirmek,

ile görevlidirler.