Hukuk Müşavirliği

Radyo ve televizyonlara yayınları nedeniyle ne gibi cezalar veriliyor?

6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesi uyarınca Üst Kurulun yayıncı kuruluşlar hakkında uyguladığı idari yaptırımlar; uyarı, program durdurma, idari para cezası ve artırımlı idari para cezası şeklindedir. Ayrıca ihlalin niteliğine göre, geçici yayın durdurma ve yayın lisansının iptali de söz konusu olabilmektedir.

Verilen idari yaptırım kararlarına karşı nereye ve ne kadar süre içerisinde başvurulabilir?

İdarî yaptırım kararlarına karşı 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre yargı yoluna başvurulması mümkündür. Ancak, idare mahkemesinde dava, işlemin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde açılır.

İzinsiz yayınlarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğince ne gibi bir işlem yapılıyor?

6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Yayın yasaklarının internet sitesinde yayınlanmasının hukuki niteliği nedir?

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile platform, multipleks ve altyapı işletmecileri ile verici tesis ve işletim şirketlerine yönelik olarak yapılacak genel nitelikli duyurular, Başbakan veya görevlendireceği bakan tarafından milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda getirilen geçici yayın yasakları, Cumhurbaşkanının veya Hükümetin; milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel sağlığın ve genel ahlakın gerekleriyle ilgili bildirileri 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre yapılan tebligat hükmündedir.

Yayın yasağı kararlarının alınmasında Üst Kurulun rolü bulunmakta mıdır?

Yayın yasağı kararlarının alınmasında Üst Kurulun rolü bulunmamaktadır. Üst Kurulun yayın yasakları konusunda görevi kurumsal internet sitesinin “Yayın Yasakları” bölümünde Başbakanlık tarafından getirilen geçici yayın yasağı kararları ile mahkemelerce verilen yayın yasağı kararlarının yayınlanması yoluyla medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tebliğinden ibarettir.

Yayınlanması düşünülen programlara ilişkin olarak Üst Kurulundan görüş istenebilir mi?

Üst Kurulun programları önceden denetleme yetkisi bulunmayıp, ancak program yayınlandıktan sonra 6112 sayılı Kanun hükümleri kapsamında denetim yapılmaktadır.

Yayıncı kuruluşlar hakkında müeyyide uygulanmasına ilişkin Üst Kurul kararları ile müeyyide uygulanmasına ilişkin kararlara dayanak teşkil eden uzman raporları, görüşler, bilgi notları, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi ve belgeler Bilgi Edinme Hakkı kapsamında mıdır?

Yayıncı kuruluşlar hakkında yaptırım uygulanmasına ilişkin Üst Kurul kararları 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 8 inci maddesi uyarınca bilgi edinme başvurularına konu olamaz, ancak söz konusu kararların ne şekilde, ne zaman ve nerede yayınlandığı başvuruda bulunana bildirilir. Uzman raporları, görüşler, bilgi notları, teklif ve tavsiye niteliğinde bilgi ve belgeler 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 26 ncı maddesi uyarınca Bilgi Edinme Hakkı kapsamındadır.

Yayıncı kuruluşların, Üst Kurulca aleyhlerinde uygulanmasına karar verilen müeyyidelere ilişkin devam etmekte olan hukuki süreçler ile ilgili olarak Üst Kurula yönelttikleri tavsiye ve mütalaa talebi niteliğindeki talepleri 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamına dahil midir?

Yayıncı kuruluşların tavsiye ve mütalaa niteliğindeki talepleri 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 27 nci maddesine göre bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.