İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Soru1: RTÜK tarafından basılan kaynaklar nasıl edinilebilir?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kütüphane Hizmetleri Yönergesi gereğince diğer kurum ve kuruluşların, isteğini belirtir bir dilekçe ile kurumumuza başvuruda bulunmaları durumunda ve bu talebin uygun görülmesi halinde, kurumumuz yayınları talepte bulunan kuruma karşı ödemeli olarak gönderilir. Ankara içindeki şahsi başvurularda ise, istekte bulunan kişinin bir dilekçe ile kurumumuza şahsen başvuruda bulunması ve bu talebin uygun görülmesi halinde, kurumumuz yayınları talepte bulunan kişiye elden teslim edilir.

 

Soru2: Medya Okuryazarlığı ile ilgili bilgiye ve kaynaklara nereden ulaşılabilir?

Medya Okuryazarlığı ile ilişkili materyaller ve diğer kaynaklar matbu olarak Üst Kurul Kütüphanesi’nde bulunmasına karşın Üst Kurul Kütüphane Kaynakları dış kullanıma kapalıdır. Bununla beraber Medya Okuryazarlığı dersi için hazırlanan Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyali ve medya okuryazarlığı ile ilgili çeşitli kaynaklara Kurulumuz www.rtuk.gov.tr sitesinin “RTÜK Kütüphane” bölümünden ve www.medyaokuryazarligi.gov.tr adresinden ulaşabilmek mümkündür.

 

Soru3: RTÜK, ihtiyaca binaen, bölgesel yerel medya kuruluşları ile ortak eğitim toplantıları düzenlemek suretiyle bu sektörde çalışanları mevzuat hakkında bilgilendirmekte midir?

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, ihtiyaca binaen yılın belirli zamanlarında bölgesel ve yerel yayıncılara yönelik eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Medya hizmet sağlayıcılar söz konusu toplantılara davet edilmekte ve toplantılar kurumsal internet sitesinden duyurulmaktadır.

 

Soru4: RTÜK’te staj yapılabilmekte midir?

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna, Üst Kurulumuzun görev alanına giren konularda, üniversitelerin belirli bölümlerinden “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Staj Yönergesi” kapsamında stajyer kabul edilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için ilgili yönergeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

 

Soru5: RTÜK’te görev almak için aranan şartlar, genel koşullar ve başvuru şekli nedir?

03/03/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’unda Üst Kurula verilen görevlerin gerektirdiği asli ve sürekli görev ve hizmetlerin, Üst Kurul uzmanları ve Üst Kurul uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idari personel eliyle yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

 

Meslek personeli olarak Üst Kurul kadro unvanları arasında yer alan Üst Kurul uzman ve uzman yardımcılarının nitelik ve mesleğe alınma şartları anılan Kanun hükümlerine dayalı olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Meslek personeli dışındaki diğer idari personel kadrolarına yapılacak ilk defa, yeniden ve naklen atamalar ise, genel hükümlerin yanı sıra; 6112 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan ikincil düzenlemeler ile Başbakanlığın “Personel Atama İşlemleri” konulu 2006/9 sayılı Genelgeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

           

Soru6: RTÜK’te hangi kadrolar bulunmaktadır?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kadroları 15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Kanun ekindeki cetvelde yer almaktadır. Ayrıca, Üst Kurulda bulunan kadro unvanlarına kurum web sayfasındaki insan kaynağı kısmından da erişilebilmektedir.

 

Soru7: RTÜK’te görev yapan personel hangi statüde istihdam edilmektedir ve çalışanlara ödenen ücret ne kadardır?

Üst Kurul personeli kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmekte, sosyal güvenlik yönünden ise 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

 

Üst Kurul kadrolarına 15/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan personele, 02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ye eklenen Ek 11. madde uyarınca çıkartılan Bakanlar Kurulu kararı ile emsal olarak belirlenen Devlet Memuru kadro unvanları için genel hükümlere göre ödenen ücret toplamını geçmemek üzere belirlenen sözleşme ücreti ödenmektedir.