İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

Soru1:Yayıncı olmak ve yayın yapabilmek için ne yapmalıyız?

Cevap:6112 sayılı Yasa gereği yayıncı olabilmek için münhasıran yayıncılık amacıyla kurulmuş anonim şirket olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bugün itibariyle, Kablo ve uydu ortamından yayın lisansı alındığı takdirde yayın yapabilme imkânı olmakla birlikte karasal ortamdan yayın yapabilmek için ise fiilen yayın yapan bir şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri çerçevesinde hisselerinin devralınması gerekmektedir. Ancak bu tür taleplerden önce devralınması düşünülen kuruluşun son durumuna ilişkin bilgi alınmasında yarar vardır.

 

Soru2:Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurusu sırasında vermeleri gereken belgeler nelerdir?

Cevap:Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar Üst Kurula yapacakları yayın lisans başvurularında “Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar İle Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik” in 13 üncü maddesinde istenen bilgi ve belgeleri Üst Kurula başvuru sırasında sunmaları gerekmektedir.

 

Soru3:Uydu ve kablo ortamdan yayın lisansı nasıl alabiliriz?

Cevap:Kablo ve uydu ortamından yayın yapmak üzere lisans başvurusunda bulunan bir kuruluşun gerekli teknik ve idari yükümlülüklerin yerine getirmesi halinde yayın lisansı alınabilmesi mümkündür.

 

Soru4:Uydu ve Kablo ortamından yayın lisans türleri ve süresi

Cevap:- 6112 sayılı Yasanın 27 nci maddesi gereği medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, kablo, uydu ve benzeri ortamlardan yayın yapabilmeleri için her bir yayın tekniği (standart çözünürlüklü SD / yüksek çözünürlüklü HD) ve yayın iletim ortamına ilişkin Üst Kuruldan ayrı ayrı lisans almak zorundadır. Lisansın hangi yayın tekniği ve ortamına ilişkin verildiği lisans belgesinde açıkça belirtilir. Farklı yayın teknikleri ve ortamlarından aynı anda yayın yapmak isteyen kuruluşlar, her yayın tekniği ve ortamı için ayrı lisans almak ve eş zamanlı yayın yapmak zorundadır.

- Yayın lisans süresi on yıldır.

 

Soru5:Karasal ortamdan yayın lisansı nasıl alabiliriz?

Cevap:Üst Kurulca bugüne kadar uydu ve kablo ortamından yapılan yayınlar hariç karasal ortamda yayın yapan hiçbir yayın kuruluşuna yayın lisansı verilmemiştir.

Hâlihazırda karasal ortamda radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşlar 1995 yılında süresi içerisinde başvuruda bulunan ve 6112 sayılı yasanın Geçici 4 üncü maddesi birinci fıkrası uyarınca belirlenen geçici rejim çerçevesinde yayın yapan kuruluşlardır.

Bu kuruluşların Üst Kurula karşı yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece 6112 sayılı yasanın Geçici 4 üncü maddesi birinci fıkrası uyarınca geçici olarak ve müktesep hak teşkil etmemek kaydıyla yayın yapmalarına müsaade edilmektedir.

 

Soru6:Şirketin karasal ortamdan yaptığı yayın alanı değiştirilebilir mi?

Cevap:6112 sayılı Yasanın geçici 4. Maddesi birinci fıkrası uyarınca kuruluşların yayın yapmak üzere bildirimde bulunduğu yerleşim yeri dışında yayın yapmasına izin verilmemektedir.

 

Soru7:Şirketin yayın merkezi (stüdyo adresi) değiştirilebilir mi?

Cevap:Kuruluşlar şirket merkezlerini, irtibat ve haberleşme adresleri ile stüdyo adreslerini TTK hükümleri çerçevesinde ilan ederek ve Üst Kurula bildirerek değiştirilebilmesi mümkündür.

 

Soru8:Verici yeri, frekans değişikliği yapılabilir mi?

Cevap:Yayıncı kuruluşların her türlü verici ve frekans değişikliğini gerekçesi ile Üst Kurula bildirmesi ve yapılacak teknik değerlendirme kapsamında Üst Kurulca karara bağlanmaktadır.

 

Soru9:Yalnızca uydu ortamından ve/veya kablo ortamından yayın yapmak üzere lisans almış bir radyo/televizyon kuruluşunun, karasal vericiler ile yayın yapabilmesi veya her hangi bir kişi tarafından aktarılabilmesi mümkün müdür?

Cevap:Üst Kurulca yalnızca uydu ortamından kamuya yönelik ve/veya yalnızca kablo abonelerine yönelik yayın yapmak üzere yayın lisansı almış bir kuruluşun bu yayınlarını karasal vericiler ile iletebilmesi ve/veya her hangi bir şahsın bu yayınları alıp karasal vericiler ile iletmesi 6112 sayılı Yasaya göre yasaktır.

 

Soru10:Yeniden iletim yapılabilir mi?

Cevap:Mümkündür. Yeniden iletim yapacak olan medya hizmet sağlayıcıların, yeniden iletim konusu yayınların kaynak kuruluşları ile yazılı sözleşme yapması ve bu sözleşmenin Üst Kurula ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Soru11:Medya hizmet sağlayıcı kuruluşta hisse devri, şirket devri ve birleşme nasıl yapılabilir?

Cevap:Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşun hisse devirleri, devir tarihinden itibaren otuz gün içinde, ortakların ad ve soyadları ile hisselerin devri sonucunda oluşan ortaklık yapısı ve oy payları hakkındaki bilgilerle birlikte Üst Kurula bildirilmesi zorunludur.

Şirket devir veya birleşme işlemlerinden önce Üst Kuruldan gerekli bilgi ve belgelerle izin alınması ve devir veya birleşme işleminin gerçekleşmesinden sonra otuz gün içinde Üst Kurula bildirimi zorunludur.

Hisse devri, şirket devri ve birleşme işlemleri sonucunda oluşacak şirket yapısında 6112 sayılı Kanunda öngörülen hususlara aykırılık bulunması hâlinde, Üst Kurulun doksan günü geçmemek üzere vereceği süre içinde bu aykırılığın giderilmesi zorunludur. Aksi hâlde ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisansı iptal edilir.

 Birleşme, devralma ve nama yazılı olan hisselerin devirlerinde 19 uncu madde hükümleri, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

 

Soru12:Karasal ortamdan geçici yayın hakkı bulunan bir kuruluş bu hakkını devredebilir mi?

Cevap:Karasal ortamdan geçici yayın hakkı bulunan bir kuruluş bu hakkını devredemez. Yayın faaliyetine devam etmeme kararı alan kuruluş, bu hakkını Üst Kurula iade eder.

 

Soru13:Karasal yayın lisansı dışındaki yayın lisanslarının devredilebilmesi için hangi belgelerin verilmesi gerekir?

Cevap: Karasal yayın lisansı dışındaki yayın lisanslarının devredilebilmesi için, yayın lisansını devreden medya hizmet sağlayıcılar ile yayın lisansını devralan medya hizmet sağlayıcılar; “Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar İle Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik” in 16 ncı maddesinde istenen bilgi ve belgelerle Üst Kurula başvuruda bulunmaları gerekir.

 

Soru14:Logo/Çağrı İşareti ve Yayın Türü değişikliği için izlenecek yol nedir?

Cevap:Logo/çağrı işareti değişikliği, 6112 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar İle Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik’in 18 inci Maddelerinde hüküm altına alınmış olup, talep edilen logo/çağrı işaretinin bir başka yayıncı kuruluş tarafından kullanımına Üst Kurulca izin verilmemektedir. Bu nedenle, kullanılmak istenen logo veya çağrı işaretinin bir başka yayıncı kuruluş adına Üst Kurulca tescil edilip edilmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Yayıncı kuruluşun logo/çağrı işareti değişikliğine ilişkin bilgi ve belgelerle Üst Kurula başvuruda bulunması ve bu talebin Üst Kurulca onanması yönünde gelecek cevabi yazıdan sonra yeni logo/çağrı işareti kullanması gerekir. Aksi durumda, izinsiz logo/çağrı işareti değişikliği nedeniyle yayıncı kuruluşa yasal müeyyide uygulanır. 

            Ayrıca yayıncı kuruluşun yeni logo/çağrı işaretini kullanmaya başladığı tarihi Üst Kurula bildirmesi gerekmektedir.

 

Soru15:Bir anonim şirketin kurabileceği radyo ve televizyon işletme sayısı kaç adettir?

Cevap:6112 sayılı Yasanın 19/a maddesi gereğince aynı şirket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir.

 

Soru16:Kuruluşların Üst Kurula bildirmesi gereken iletişim bilgileri nelerdir? Bu bilgilerde değişiklik olması durumunda ne kadar sürede Üst Kurula bilgi verilmesi gerekiyor?

Cevap:İlk başvuru sırasında, şirketin yazışma adresi, internet site adresi, e-posta adresi, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, stüdyo adresi,  telefon ve faks bilgilerinin Üst Kurula sunulması ve bu bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişikliklerin en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Üst Kurula bildirilmesi gerekmektedir.

 

Soru17:Yayıncı kuruluşların iletişim bilgileri ve e-mail adresleri nereden temin edilebilir?

Cevap:Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kendilerine ait internet sitesi oluşturması ve bu sitede iletişim bilgilerini ve elektronik posta adresini güncel olarak yayınlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle; kuruluşların e-mail adresleri ve iletişim bilgilerine kuruluşlara ait internet sitesinden ulaşılabilir.

 

Soru18:Yayıncı kuruluşların ortaklık yapısına nasıl ulaşabiliriz?

Cevap:Ortaklık bilgileri kuruluşların iç hukuku olup, resmi kurumların dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Bu bilgiye, 6112 sayılı Yasa gereği yayıncı kuruluşlar anonim şirket statüsünde olduğundan ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nden (TTSG) ulaşılabilir.ü

 

Soru19:Formlara ve beyan örneklerine nereden ulaşabilirim? Bunlar nelerdir?

Cevap:Bu formlar ve beyan örnekleri: Tüzel Ortak Beyan Formu, Ortaklar ve Yetkililer İçin Beyan Örneği, Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş İletişim Beyan Formu, Yayın Lisans Başvuru Formları, Teminat Mektubu ve Teyit Yazısı.

 

Soru20:Belediyelerin yayın yapabilmesi ve/veya mevcut yayınları aktarabilmesi mümkün müdür?

Cevap:Kimlerin yayıncı olabileceği 6112 sayılı Yasanın 19/b maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Belediyelerin ise radyo ve/veya televizyon yayın yapabilmesi veya mevcut yayınları alıp aktarabilmesine izin verilmemektedir. Bu konuda genel duyuru 03/05/2004 tarih ve 25451 sayılı Resmi Gazete de ayrıca yayımlanmıştır.

 

Soru21:Kamu kurum ve kuruluşlarının karasal ortamdan yayın yapabilmesine imkân verilmekte midir?

Cevap:6112 sayılı kanunun 26. maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında Üst Kurulca uygun görülmesi halinde TRT ile protokol yapılması imkânı bulunmaktadır.

 

Soru22:Devlet memurları bir yayıncı kuruluşa ortak olabilir ve Yönetim Kurulunda görev alabilir mi?

Cevap:657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 28. maddesi memurun ticari işlerine yönelik sınırlamalar açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda Devlet Memurları medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarda ortak olabilir ancak yönetici olarak görev alamaz.

 

Soru23:Yayın kuruluşlarında üst yöneticilerin yüksel okul mezunu olma şartı var mıdır?

Cevap:Yayıncı kuruluşların genel müdür ve sorumlu müdürleri için en az 2 yıllık yükseköğrenim şartı aranmaktadır. Yerel yayıncılarda bu şart aranmamaktadır.

 

Soru24:Lisans başvurusunda bulunan yayıncı kuruluşlara yabancı ortak alınabilir mi?

Cevap:Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşta doğrudan toplam yabancı sermaye payı, ödenmiş sermayenin yüzde ellisini geçemez. Yabancı bir gerçek veya tüzel kişi en fazla iki medya hizmet sağlayıcı kuruluşa doğrudan ortak olabilir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ortağı olan şirketlere yabancı gerçek veya tüzel kişilerin iştirak ederek yayın kuruluşlarına dolaylı ortak olmaları hâlinde, yayıncı kuruluşların yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ile yönetim kurulu çoğunluğu ve genel müdürünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve ayrıca yayıncı kuruluş genel kurullarında oy çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz gerçek veya tüzel kişilerde bulunması zorunludur. Şirket ana sözleşmelerinde bu hususları sağlayan düzenlemeler açıkça belirtilir.

 

Soru25:Test ve/veya hobi amaçlı kısa süreli bir yayın yapılabilmesi mümkün müdür?

Cevap:Evet, TRT dahil, görsel ve işitsel yayınlar ve bunlarla ilintili veri hizmetlerine ilişkin olarak; bu alandaki teknolojik gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, söz konusu teknolojilerin uygulanabilirliğini test etmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile şirketlerin, test ve deneme amaçlı olarak geçici süre ile kurmak ve kullanmak istedikleri altyapı ve işletmeye ilişkin geçici izin tebliğ kapsamında verilmektedir.

 

Soru26:Üst Kurula lisans başvurusunda bulunan kuruluşun yönetim kurulu bir kişiden oluşabilir mi?

Cevap:Evet.

 

Soru27:Üst Kurula lisans başvurusunda bulunan kuruluşun ortağı, yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, sorumlu müdürü ve izleyici temsilcisi aynı kişi olabilir mi?

Cevap:Evet

 

Soru28:Yayıncı kuruluşların ortaklık yapılarının 6112 sayılı Yasanın 19. maddesine uygunluğu nasıl takip edilmektedir?

Cevap:Üst Kurulca, yayıncı kuruluşların beyanları esas alınmaktadır. Bu beyanların doğruluğu kuruluşça Üst Kurula gönderilmesi talep edilen anonim şirket pay defteri veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nden kontrol edilmektedir.

Yanıltıcı bilgi verdiği sonradan tespit edilen kuruluşlara ağır müeyyideler (lisans iptaline kadar) uygulanmaktadır.

 

Soru29:Lisans Başvurusu sırasında veya değişiklik olması durumunda medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde hangi bilgileri yayımlatmakla yükümlüdür?

Cevap:- Anonim şirketin yayıncılıkla ilgili ana sözleşmesi,

(Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ana sözleşmelerinde Üst Kurulca hazırlanarak RTÜK İnternet sitesinde yayımlanan Yayıncı-Medya Hizmet Sağlayıcı Genel İşlemleri-Şirket Ana Sözleşme yer alan hususlara yer vermeleri gerekmektedir.)

- Ana Sözleşmede herhangi bir değişiklik meydana gelmiş ise, bu değişikliklerin yer aldığı tadil metni,

- Unvan değişikliği,

- Kuruluşun ve bu kuruluşa ortak şirketlerin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca halka arz ve ihraç edilen hisselerinin dışındaki hisselerinin tamamının nama yazılı olduğu,

- Talep edilen yayın lisansı için gerekli asgari ödenmiş sermaye miktarının ödenmiş olduğu hususu,

- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ataması,

- Yayıncı kuruluşun hisse yapıları. 

 

Soru30: Kablolu Televizyon alt yapısının bulunduğu il ve ilçeler nerelerdir?

Cevap:Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den öğrenilebilir.

 

Soru31:Üst Kuruldan izinsiz yayınlara yönelik ne tür işlem yapılmaktadır?

Cevap:6112 sayılı kanunun 33. Maddesinin 1. ve 2. fıkraları kapsamında yasal işlem yapılmaktadır.

 

 

Soru32:Lisans ve yayın izni almış bir kuruluşun hisselerinin halka arzı mümkün müdür?

Cevap:Üst Kuruldan ön izin alınması halinde mümkündür.

 

Soru33:Verici Güvenlik Sertifikası için ne yapılmalıdır?

Cevap:Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan izin alınmalıdır.

 

Soru34:Üst Kurul aleyhine açılacak davalarda hangi Mahkemeler yetkilidir?

Cevap:Ankara İdare Mahkemeleri