Şirket Birleşmesi

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların şirket birleşmesine, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanun ve ilgi Yönetmelik uyarınca imkan tanımış ancak, bu talep Üst Kurulun izin şartına bağlanmıştır. Bu kapsamda, birleşme talebi olan kuruluşların birleşme işlemlerinden önce Üst Kuruldan gerekli bilgi ve belgelerle ön izin alması ve birleşme işleminin gerçekleşmesinden sonra otuz gün içinde Üst Kurula bildirimde bulunması gerekmektedir. Birleşme işlemleri sonucunda oluşacak şirket yapısında, Kanunda öngörülen hususlara aykırılık bulunması hâlinde, Üst Kurulun doksan günü geçmemek üzere vereceği süre içinde bu aykırılığın giderilmesi gerekmekte olup, aksi takdirde medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın lisansı iptal edilir.

Birleşme işlemine ilişkin Üst Kurula sunulması gereken bilgi belgeler; 

A-Birleşme öncesi;

*Devralacak olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında,

- Üst Kurula hitaplı talep dilekçesini,

- Şirket birleşmesine yönelik yönetim kurulu üyelerince imzalanmış ve genel kurulca onaylanmış birleşme sözleşmesi suretini,

- Mevcut durumdaki son ortaklık ve yönetim yapısının gösterildiği G-1 formunu,

*Devrolacak olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında,

-Aktif ve pasifiyle, şirket birleşmesine yönelik yönetim kurulu üyelerince imzalanmış ve genel kurulca onaylanmış birleşme sözleşmesi suretini,

- Mevcut durumdaki son ortaklık ve yönetim yapısının gösterildiği G-1 formunu,

Üst Kurula ön izin aşamasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

B-Birleşme Sonrası;

Devralan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, birleşme işleminin gerçekleşmesinden sonra otuz gün içinde birleşme kararının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve son şirket ve hisse yapısına ilişkin son ortaklık ve yönetim yapısının gösterildiği G-1 formunu,

Üst Kurula ibraz etmesi gerekmektedir.