2018 Yılı Kanal Frekans Kullanım Ücretlerine İlişkin Tebligat Niteliğinde Duyuru

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Üst Kurulca sıralama ihalesi yapılıp, karasal yayın lisansları verilene kadar geçecek süre içerisinde, sadece 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun geçici 6ncı maddesi uyarınca karasal ortamda yayında olan radyo ve televizyon kuruluşları, Üst Kurulca yayın yapmalarına müsaade edilmiş olan yerleşim yerleri ile sınırlı olmak kaydıyla, yayınlarına devam ederler. Bu kuruluşlardan, 41 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kanal ve frekans yıllık kullanım bedeli, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren tahsil edilir. Kanal ve frekans kullanım bedelini 42 nci maddeye göre ödemeyen veya karasal yayın lisansları için sıralama ihalesinin yapılmasının ardından tahsise hak kazanmayan kuruluşların karasal yayınları bir ay içinde Üst Kurulca durdurulur." hükmü ve Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında; 2018 yılı için kanal/frekans kullanım ücretleri hesaplanmış ve Üst Kurulun 28/12/2017 tarih ve 2017/52 sayılı toplantısında alınan 2 nolu karar ile onaylanmıştır.

Buna göre, her bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, 6112 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası çerçevesinde karasal ortamdan yayın hakkı olan yerleşim yerlerine ilişkin tahakkuk edilen 2018 yılı kanal ve frekans yıllık kullanım ücretini; 2018 yılı Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere 4 (dört) eşit taksitte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Girişimci Şubesi Kurumsal Tahsilat hesabına (999999-5193 nolu hesaba), EFT yapılacak ise TR980001002533009999995193 IBAN nolu Üst Kurul hesabına yatırması gerekmektedir.

İlk taksit ödemesi 01/01/2018-31/01/2018; ikinci taksit ödemesi 01/04/2018-02/05/2018; üçüncü taksit ödemesi 01/07/2018-31/07/2018; dördüncü taksit ödemesi 01/10/2018-31/10/2018 tarihlerinde yapılacaktır. Ödemenin peşin yapılması halinde ise, ücretler 01/01/2018 - 31/01/2018 tarihleri arasında aynı hesaba yatırılabilecektir.

Ödemeye ilişkin dekontların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 6112 Sayılı Kanunun 42 nci ve Geçici 4 üncü maddeleri hükümleri gereğince, kanal ve frekans yıllık kullanım ücretini ödemeyen kuruluşların karasal yayınları ikinci bir uyarı yapılmaksızın bir ay içinde Üst Kurulca durdurulur ve ödenmeyen Üst Kurul gelirlerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz uygulanır.

Bu duyuru 6112 Sayılı Kanunun 47 nci Maddesi 2 nci fıkrası “Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile platform, multipleks ve altyapı işletmecileri ile verici tesis ve işletim şirketine yönelik olarak yapılacak genel nitelikli duyurular ile 7 nci madde çerçevesindeki bildiriler, Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanır. Bu duyurular 7201 sayılı Kanuna göre yapılan tebligat hükmündedir.“ kapsamında olup tebligat niteliğindedir ve medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Buna göre, her bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, aşağıdaki linkte yer alan ekranda vergi no yada sicil no ile sorgulama yaparak, kendisine tahakkuk ettirilen miktarı öğrenmesi ve yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda ödeme yapması gerekmektedir.

Sorgulamak için Tıklayınız

https://www.rtuk.gov.tr/2018-kanal-frekans-tahakkuk-sorgulama/5435/5460/2018-yili-kanal-frekans-tahakkuk-sorgulama.html

Yayın Tarihi : 29 Aralık 2017