Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresini Bildirmeyen Kuruluşlara İlişkin Tebligat Niteliğinde Duyuru

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresini Bildirmeyen Kuruluşlara İlişkin Tebligat Niteliğinde Duyuru

Üst Kurul kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde, bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kayıtlı elektronik posta adreslerini (KEP) Üst Kurul'a bildirmediği tespit edilmiştir.

6112 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Medya hizmet sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamak zorundadır." hükmü ve 29.04.2017 tarih ve 30052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.04.2017 tarihli ve 690 sayılı KHK'nin 59 uncu maddesi " 6112 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “künye bilgilerini, iletişim adresini” ibaresi “künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini” şeklinde değiştirilmiştir." hükmü doğrultusunda; kuruluşların kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerini Üst Kurul'a bildirmeleri ve internet sitelerinde yayınlamaları yükümlülüğü getirilmiştir.

Ayrıca, 6112 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Yayın lisansı verilmesi için bu Kanunda aranan şartlardan birinin kaybedilmesi ile 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında düzenlenen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa bu şartı yerine getirmesi için otuz günlük süre verilir. Verilen süreye rağmen şartı yerine getirmeyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulur. Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluşun yayın lisansı iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verilir." hükmüyle de Kanun'un 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasına atıf yapılarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerini Üst Kurul'a bildirmeyen ve internet sitelerinde yayınlamayan kuruluşlara uygulanması gereken yaptırım açıkça ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen Ek'li listede yer alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ilişkin Üst Kurulun 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı toplantısında alınan 4 Nolu kararı ile;

“6112 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasının ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara bu şartı yerine getirmesi için otuz günlük süre verilmesi, verilen süreye rağmen şartı yerine getirmeyen kuruluşların yayınlarının üç ay süreyle durdurulacağı ve bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise ilgili kuruluşların yayın lisansının iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verileceği hususlarının bildirilmesi,

Üst Kurul kararının 6112 sayılı Kanunun 47nci maddesi (2) fıkrası kapsamında, Üst Kurul'un internet sayfasında tebligat niteliğinde yayımlanarak ilgili kuruluşlara tebliğ edilmesi” kararı alınmıştır.

Buna göre; Duyurumuzun ekinde yer alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini 08/02/2018 tarihine kadar Üst Kurul’a bildirmeleri gerekmekte olup, verilen süre içerisinde KEP adresini bildirmeyen medya hizmet sağlayıcıların yayınları üç ay süreyle durdurulacaktır, bu süre zarfında da KEP adresini bildirmeyen medya hizmet sağlayıcıların yayın lisansıları/hakları iptal edilerek kanal ve frekans kullanımlarına son verilecektir. (08 Ocak 2018 Saat 10:00)

KEP Adresini Bildirmeyen Kuruluş Listesi

 

Yayın Tarihi : 08 Ocak 2018