2017 Yılı Kanal/Frekans Kullanım Ücretini Ödemediği Gerekçesiyle Yayınları Geçici Olarak Durdurulan Kuruluşlara İlişkin Tebligat Niteliğinde Duyuru

Karasal ortamdan radyo ve/veya televizyon lisans başvurusu bulunan ve 6112 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında bu başvuruya istinaden karasal ortamdaki yayın faaliyetine devam eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde 2017 yılı için kanal/frekans kullanım ücreti tahakkuk ettirilmiş, ancak bahse konu ücretin Ek’li listede yer alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarca ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilmiştir.

 2017 yılı kanal/frekans kullanım ücretini ödemeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların durumu, Üst Kurulun 12.06.2018 tarihli ve 2018/24-5 No’lu kararı ile değerlendirilmiş olup;

 “…1- Daire yazısı Ek-5 ve Ek-6'daki listelerde yer alan kuruluşlarca süresinde ödenmemiş olan Üst Kurul alacaklarının tahsili için 6112 sayılı Kanun'un 42 inci maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına,

2- 6112 sayılı Kanun'un geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda, Daire yazısı Ek-6'daki listede yer alan kuruluşların karasal ortamdaki ilgili yayınlarının, ödeme yapılıncaya kadar geçici olarak durdurulmasına,

3- Alınan Üst Kurul kararı ile Daire yazısı Ek-7'de yer alan listenin, 6112 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, Üst Kurul'un internet sayfasında yer alan "Tebligatlar" başlığı altında yayınlanarak ilgili kuruluşlara tebliğ edilmesine,

4- Üst Kurulca yayınlarının durdurulduğu bildirilmesine rağmen, yayınlarına devam eden kuruluşların verici cihazlarının mühürlenmesine ve kuruluş yetkilileri hakkında 6112 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yasal işlem başlatılmasına,

5- Kanal/frekans yıllık kullanım ücretini ve gecikme faizini eksiksiz olarak ödeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, karasal ortamdaki ilgili yayınlarına devam edebilecekleri hususunun Dairesince yazılı olarak bildirilmesine…” yönünde karar alınmıştır.

 Bu bağlamda; Ek’li listede yer alan kuruluşların, 2017 yılı için tahakkuk ettirilen kanal/frekans kullanım ücreti ile buna ilişkin gecikme faizinin tamamı ödeninceye kadar karasal ortamdan gerçekleştirdikleri radyo ve/veya televizyon yayınlarını durdurması  gerekmektedir.

 Bahse konu yayınlara devam edildiğinin tespit edilmesi halinde 6112 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi kapsamında işlem yapılacaktır.

2017 Kanal/Frekans Kullanım Ücretini Ödemeyen Kuruluşlar

  

Yayın Tarihi : 25 Temmuz 2018