24.08.2015 Uydu Altyapı ve Platform İşletmecilerine Yönelik Duyuru

Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri ve 26 Haziran 2015 tarihli 29398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Platform İşletmecisi ve/veya Alt Yapı İşletmecisi kuruluşların TÜRKSAT Uyduları vasıtasıyla yayınlarını ilettikleri veya iletecekleri medya hizmet sağlayıcı/yayıncı kuruluşlarla ilgili aşağıdaki bilgi ve belgeleri Üst Kurula sunmaları gerekmektedir.

A-Kamu yayın kuruluşu olan veya Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisans almış medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla ilgili olarak;

  1. Medya Hizmet sağlayıcı kuruluşla platform ve/veya altyapı işletmecisi arasında yapılmış yayın iletim sözleşmesinin aslını veya noter onaylı örneğini,

B-Türkiye dışında yabancı bir ülkeden lisans almış özel medya hizmet sağlayıcı/yayıncı kuruluşlarla ile ilgili olarak;

  1. Medya Hizmet sağlayıcı/yayıncı kuruluşla platform ve/veya altyapı işletmecisi arasında yapılmış yayın iletim sözleşmesini,
  2. Medya hizmet sağlayıcı/yayıncı kuruluşa ait;

a) Ek-1 de sunulan iletişim bilgi formunun doldurulmuş halini,  

b) Lisans belgesini,

c) Şirket merkezinin bulunduğu ülkeyi, vergi numarasını ve sermaye (ortaklık ) yapısını gösterir bilgi ve belgeleri,

d) Ek-2 de sunulan formun doldurulmuş halini,

e) Yasal temsilcisi/temsilcilerine ait imza sirküleri veya eşdeğeri belgeyi,

f) Logo/çağrı işareti ile ilgili belgenin ve birbirinden ayırt edilir şekilde yayın logosu ve reklam logosu örneklerini,

g) Sunmakta olduğu veya sunacağı yayın hizmetlerinin türüne ve yayın diline ve hedef kitlesine ilişkin bilgi ve belgelerini,

h) Televizyon Yayıncılığı faaliyetini yürüten işgücü ile ilgili olarak; İşgücünün bulunduğu ülkenin veya ülkelerin yetkili mercilerinden alınmış ve çalışanların sayısını, uyruğunu ve kimlik bilgilerini içeren belgeleri,

i)  (g) ve (h) maddelerinde verilen bilgi belgelere uygun olarak doldurulmuş Ek- 3’teki formu,

j) Programlara ilişkin editoryal kararların alındığı adresi,

k) Birden fazla ülkede ofisi varsa; ülkelere göre çalışan sayısına, görevlerine, her ülkedeki işgücünün yüzdesel oranına, yönetim toplantılarının hangi ülkede yapıldığına ilişkin bilgi ve belgeleri,

l) Kullanıldığı uydu yayın frekansı, polarizasyonu, sembol oranı (SR), ileri yönlü hata kodu (FEC), video paket tanıma (V-PID), ses paket tanıma (A-PID) ve servis tanıma (SID) bilgilerini,

m) Uplink çıkış yeri  (uydu bağlantısının konuşlandırıldığı ülkeye) ve teknik alt yapılarına ait bilgi ve belgeleri,

              Asılları veya noter onaylı örneklerini ve yabancı dilde hazırlanmış olan bilgi belgelerin yeminli tercüme bürolarınca Türkçeye çevrilmiş örnekleriyle birlikte Üst  Kurula sunmaları gerekmektedir.

İlgili ülkede yetkili bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle istenen bilgi ve belgelerden temin edilemeyenlerin bulunması halinde, bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Üst Kurula tevsik edilmesi zorunludur.

           

C- Uydu platform işletmecisi ve/veya uydu altyapı işletmecisi kuruluşlar yukarıda istenen bilgi ve belgeleri sahip oldukları iletim yetkilerinin her biri için ve Uydu Yayın Yönetmeliği değişikliğinin yürürlüge girdiği 26/06/2015 tarihinde, iletimini sağladıkları her medya hizmet sağlayıcı/yayıncı kuruluş için ayrı ayrı olmak üzere, 22/09/2015 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar Üst Kurula bildirmek zorundadır.   

 

D- Uydu platform işletmecisi ve/veya uydu altyapı işletmecisi kuruluşlar yayınlarının  iletimini gerçekleştirecekleri medya hizmet sağlayıcı/yayıncı  kuruluşlarla ilgili olarak;  

Kamu yayıncısı kuruluşlar ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisans almış medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla ilgili olarak; bu kuruluşlarla yapılmış yayın iletim sözleşmesinin aslını ve noter onaylı örneğini,

Türkiye dışında yabancı bir ülkeden lisans almış özel medya hizmet sağlayıcı/yayıncı kuruluşlarla ilgili olarak ise; kullanacağı uyduya ait teknik parametreler hariç, (B) maddesinde istenen bilgi ve belgeleri iletim tarihinden en az 30 gün önce her bir yayın için ayrı bir dosya halinde Üst Kurula sunmak zorundadır.

                         

E-İletimini yaptıkları yayınlarla  ilgili bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde Üst Kurula sunmayarak yükümlülüklerini yerine getirmeyen  platform işletmecisi ve/veya altyapı işlemecisi kuruluşlar hakkında, 6112 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanacaktır.

 

F- Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi Açıklayıcı Raporunda da belirtildiği üzere, Türkiye dışında başka bir ülkeden lisans almış medya hizmet sağlayıcı/yayıncı kuruluşların, sunmuş oldukları   bilgi ve belgeler genel özellikte kabul edilse de, bu durum hiçbir şekilde hakim konum ihlalini ve haksız rekabeti  önlemek için Türkiye Cumhuriyeti yasalarını uygulama hakkını ortadan kaldırmayacaktır.

 

G- Üst Kurulca yapılacak inceleme neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altında olduğu anlaşılan kuruluşlar yabancı bir ülkeden aldıkları bir lisansla Türksat Uyduları üzerinden Türkiye’ye yönelik yayın iletimini sağlayamayacaklardır.

I-Yukarıdaki bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde;

  1. LOGO/ÇAGRI İŞARETİ değişikliği, değişiklik tarihinden en az 7 gün önce yazılı olarak, yeni LOGO/ÇAGRI İŞARETİNİN noter tasdikli belgesi ve değişikliğe göre yeniden düzenlenmiş YG-1 formu ile birlikte, değişikliğin uygulanmaya başlanacağı tarihi ve saati belirtilerek Üst Kurula bildirilecektir.
  2. Kullanılan uyduya ait teknik parametrelerdeki değişiklikler değişiklikten 24 saat önce Üst Kurula ait 03122975362 faks numarasına veya “izintahsisburo@rtuk.gov.tr” e-posta adresine bildirilecektir. 
  3. Diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bu değişikliklere göre düzenlenmiş YG-1 ve/veya YG-2 formları birlikte yazılı olarak Üst Kurula bidirilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

 

Yayın Tarihi : 24 Ağustos 2015