Sektörün Toplam Yıllık Ticari İletişim Geliri Büyüklüğüne İlişkin Genel Duyuru

Sektörün Toplam Yıllık Ticari İletişim Geliri Büyüklüğüne İlişkin Genel Duyuru

 

              Üst Kurul’un 03/03/2016 tarihli ve 2016/19 sayılı toplantısında alınan 16 no lu karar ile;

              15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki; “Bir gerçek veya tüzel kişi doğrudan veya dolaylı olarak en fazla dört karasal yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ortak olabilir. Ancak, birden çok medya hizmet sağlayıcıya ortaklıkta bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı hisse sahibi olduğu medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yıllık toplam ticari iletişim geliri, sektörün toplam ticari iletişim gelirinin yüzde otuzunu geçemez.” hükmünün uygulanmasına esas olmak üzere;

            Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuatı uyarınca 2015 yılı içerisinde aylık olarak Üst Kurul’a beyan ettikleri brüt ticari iletişim gelirlerinin esas alınması neticesinde, Birden Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, sektörün toplam yıllık ticari iletişim geliri 2015 yılı için 3.344.686.444,08 .- TL olarak, tespit edilmiştir.

              Duyurulur.

Yayın Tarihi : 31 Mart 2016