2020 Yılı Kanal Frekans Kullanım Ücretlerine İlişkin Tebligat Niteliğinde Duyuru

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Üst Kurulca sıralama ihalesi yapılıp, karasal yayın lisansları verilene kadar geçecek süre içerisinde, sadece 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun geçici 6ncı maddesi uyarınca karasal ortamda yayında olan radyo ve televizyon kuruluşları, Üst Kurulca yayın yapmalarına müsaade edilmiş olan yerleşim yerleri ile sınırlı olmak kaydıyla, yayınlarına devam ederler. Bu kuruluşlardan, 41 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kanal ve frekans yıllık kullanım bedeli, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren tahsil edilir…" hükmü ve Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında; 2020 yılı için kanal/frekans kullanım ücretleri hesaplanmış ve Üst Kurulun 09.01.2020 tarihli ve 2020/02 sayılı toplantısında alınan 2 no.lu karar ile onaylanmıştır.

Buna göre, her bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, 6112 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası çerçevesinde karasal ortamdan yayın hakkı olan yerleşim yerlerine ilişkin tahakkuk edilen 2020 yılı kanal ve frekans yıllık kullanım ücretini; 2020 yılı Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere 4 (dört) eşit taksitte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bilkent Plaza Şubesi nezdinde bulunan Kurumsal Tahsilat Hesabına veya internet bankacılığı yada EFT yoluyla yatırılması halinde ise T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi'ndeki TR46 0001 0017 6200 9999 9955 88 IBAN no.lu "Tek İdare Tahsilat Alt Hesabı”na yatırması gerekmektedir.

İlk taksit ödemesi 01/01/2020-31/01/2020; ikinci taksit ödemesi 01/04/2020-30/04/2020; üçüncü taksit ödemesi 01/07/2020-04/08/2020; dördüncü taksit ödemesi 01/10/2020-02/11/2020 tarihlerinde yapılacaktır. Ödemenin peşin yapılması halinde ise, ücretler 01/01/2020 - 31/01/2020 tarihleri arasında aynı hesaba yatırılabilecektir.

Ödemeye ilişkin dekontların da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

6112 Sayılı Kanunun 42 nci ve Geçici 4 üncü maddeleri hükmü gereğince, süresinde ödenmeyen kanal ve frekans yıllık kullanım ücretlerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz uygulanır.

Bu duyuru, 6112 Sayılı Kanunun 47 nci maddesi 2 nci fıkrası kapsamında gerçekleştirilmiş olup medya hizmet sağlayıcı kuruluşların tebligat adreslerine de ayrıca tebligat yapılacaktır.

Buna göre, her bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, aşağıdaki linkte yer alan ekranda vergi no ya da sicil no ile sorgulama yaparak, kendisine tahakkuk ettirilen miktarı öğrenmesi ve yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda ödeme yapması gerekmektedir.

 

Sorgulamak için Tıklayınız.

Yayın Tarihi : 14 Ocak 2020