Düşey Engel Bilgilerinin Toplanması Hakkında Duyuru

15.02.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Kapsamında Karasal Ortamdan Yayın Yapmakta Olan Tüm Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların, Sahip Olduğu Düşey Engel Niteliğindeki Radyo/Televizyon Vericisi Anten Direkleri/Kuleleri, Radyolink Direkleri ve İlgili Bilgilerin Belirtilen Sürede RTÜK’e Bildirmelerine İlişkin Duyuru

Düşey Engel Veri Tabanının  (DEVT), alçak irtifa uçuşu yapan hava araçlarının uçuş rotalarını ve atma-indirme harekât birliklerinin görevini engelleyecek nitelikte olan (anten, TV vericisi, GSM kulesi, baca, kule, bina vb. ile enerji iletim ve dağıtım hatları, teleferik, telesiyej hatları vb.) düşey engel verilerinin tamamının saklandığı veri tabanıdır, bu veri tabanı, hava araçlarının kaza ve kırıma uğramaması ve can kayıplarının yaşanmaması amacıyla Harita Genel Müdürlüğünce işletilmektedir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılan DEVT’in güncel tutulması hayati öneme haizdir,

31.01.2018 tarihli ve 7069 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 1 inci maddesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaşan 22.04.1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun “Düşey engel bilgileri” başlıklı Ek 5 inci maddesinde;

EK MADDE 5 – Uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler; bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından ve Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmesinden sorumludur. Harita Genel Müdürlüğü bu bilgileri elektronik ortamda yayınlar…” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; 6112 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında karasal ortamdan yayın yapmakta olan tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kullanmakta oldukları, radyo/televizyon vericisi anten direklerine ait istenen bilgilerin;

09.07.2020 tarih ve 31180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “ (1) Düşey engeli yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına nihai olarak izin veren kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları şunlardır: ç) Konum ve yükseklik ölçümüne ilişkin bilgilerin ve doldurulan öznitelik bilgilerinin 30/4/2018 tarihli ve 2018/11962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği kapsamında üretim ve/veya kontrol işleri için yetkili bir mühendis tarafından kontrol edilmesini ve onay yetkisini haiz yönetici/idareci tarafından onaylanmasını sağlamak.” hükmü kapsamında, Harita Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere Duyuru Ek’inde bulunan tablonun her sayfada kuruluş kaşesinin, kuruluş yetkilisinin adı-soyadı imzası ile yetkili/sorumlu mühendis onayı olacak şekilde, hem yazılı olarak hem de elektronik ortamda (Word/Excel formatında)   doldurularak bir ay içerisinde Üst Kurul’a gönderilmesi,

Bilindiği üzere, 6112 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında karasal ortamdan yayın yapmakta olan tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yayınlarına 6112 sayılı Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihte, Üst Kurul Kayıtlarına göre yayında oldukları yerleşim yerlerinden devam etmektedirler. Ancak, teknik zorunluluklar nedeniyle yapılacak olan anten yeri, anten yüksekliği gibi değişikliklerde, Üst Kuruldan izin alınması mevzuat gereği olup, bu gibi değişiklik taleplerinin mutlaka Üst Kuruldan izin alınarak yapılması ve bunun da Harita Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. Üst Kurul izninden sonra yapılan değişikliklerin belirlenen formatta en geç beş iş günü içerisinde Üst Kurula sunulması zorunludur.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Üst Kurul’a beyan ettiği bilgi ve verilerin yanlış olması veya zamanında verilmemesi nedeni ile ileride doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sonuç ve sorumluluk medya hizmet sağlayıcı kuruluş ve yetkili/sorumlu  Mühendise ait olacaktır.

Not: Excel formatında hazırlanan verilerin ayrıca asumanakbaysan@rtuk.gov.tr e-posta adresine de gönderilmesi gerekmektedir.

Not: İstenen Tablo linki aşağıda yer alan “DÜŞEY ENGEL VERİLERİNİ TOPLAMA VE SUNMA YÖNETMELİĞİ” ne uygun olarak doldurulmalıdır.( Haritacılıkla ilgili ölçüm ve hesaplama yapmaya yetkili fen adamları vasıtasıyla yükseklik bilgilerini metre hassasiyetinde; konum bilgilerini WGS-84 datumunda, coğrafi koordinat sisteminde, derece biriminde ve virgülden sonra 5 hane hassasiyetinde ölçüm yapılacaktır.)

https://www.harita.gov.tr/images/kurumsal/0c994774292f7a4.pdf

Bilgi için: Tekniker Asuman AKBAYSAN: +90 312 297 5319

 

 

Ek: Münferit Düşey Engel Öznitelik Bilgi Tablosu

Yayın Tarihi : 29 Temmuz 2020