Toplantı No : 2017/28
Toplantı Tarihi : 12.07.2017
Karar No : 16

Karar Konusu : 6112 sayılı Kanun’un 10'uncu maddesinin birinci ve onuncu fıkralarının ihlali nedeniyle İPC, (MEDYAM 14– MEDYAM 14 RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 07.07.2017 tarih ve 732 sayılı yazısına konu MEDYAM 14 logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 06.07.2017 tarihinde saat 11:04’de yayınladığı ticari iletişim yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, kuruluşun 06.07.2017 tarihinde saat 11:04’de yayınladığı ticari iletişim yayınında; sunucu tarafından; "Her Eve Bir Tüfek" kampanyası, sevgili izleyenler. İşte bu kampanyadan şu dakika itibariyle kimler ekranlarının başındaysa faydalanabilecek. Onu en başından söyleyim. Ekran altındaki numaralarımızı şimdiden hafızanıza kazıyın... Tam tamamına 600 lira olan bu tüfek, şu an gördüğünüz, ekranlarınızda gördüğünüz bu tüfek tam tamına 600 lira yerine sevgili izleyenler 249 liraya kapınıza kadar gelecek..., "Kral, Havalı Tüfek", "200 Fişek Hediye", "Dürbünü Opsiyoneldir" "600TL. Yerine 249TL", "0212 945 18 46", "69 TL Değerindeki Avcı Gözlüğü Hediye", "Kapıda Nakit Veya Kredi Kartı İle Ödeme Seçeneği" şeklinde sözlü ve yazılı ifadelerle, havalı tüfeğinin tanıtım ve satışına yönelik yayın yapıldığı,

Silah tanıtım ve satışına yer verilen söz konusu yayında; Yayın Hizmeti Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik'in 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Her türlü (ateşli veya ateşsiz) silah veya silah üreticisi ve satıcısının ticari iletişimine izin verilemez." düzenlemesinin, dolayısıyla 6112 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Üst Kurulca yönetmelikle düzenlenir." hükmünün ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Bunun yanısıra yayının başlangıcı ve bitişinde, görsel ve işitsel bakımdan, programın hizmetinin diğer unsurlarından ayrılığının fark edilmesi için yapılması gereken görüntülü hiç bir uyarıya yer verilmediği tespit edilmiştir.

Bu nedenle; 6112 sayılı Kanun'un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir." hükmü ile Yayın Hizmeti Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik'in 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Her türlü (ateşli veya ateşsiz) silah veya silah üreticisi ve satıcısının ticari iletişimine izin verilemez." düzenlemesinin, dolayısıyla 6112 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Üst Kurulca yönetmelikle düzenlenir." hükümlerinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

1) 6112 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinin birinci ve onuncu fıkralarının ihlali nedeniyle; 6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan8 inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. (…) İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamaz.” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

Bu itibarla; aynı yayınla, birden fazla yayın ilkesi ihlali olduğundan ve her iki ihlalin de idari para cezası yaptırımını gerektirdiğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, bahse konu ihlallerden en ağır (tek) cezanın verilmesi öngörüldüğünden,

a) İhlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, kuruluşa %3 oranında idari para cezası uygulanmasına,

Ancak, ihlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Haziran 2017 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezasının 10.000 (onbin) Türk Lirasından az olamayacağından, 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre 14.908 (ondörtbindokuzyüzsekiz) Türk Lirası İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b) 6112 sayılı Kanun'un 32’inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ (…) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir. …” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği hususunun yapılacak tebligatta bildirilmesine,

2) İhlale konu yayında sipariş hattı numarasının kullanılması nedeniyle, dosyanın; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Kurumun görev ve yetkileri” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların hakları ile kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak.” ve “Tüketicinin ve son kullanıcının korunması” başlıklı 48 inci maddesindeki; “Kurum, elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketici ve son kullanıcıların, hizmetlere eşit koşullarda erişebilmelerine ve hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik usul ve esasları belirler.” hükümleri kapsamında, değerlendirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmesine,

3) Ayrıca, söz konusu yayında silah tanıtım ve satışına yer verilmesi nedeniyle, dosyanın; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’nun 1 inci maddesinde yer alan; “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir.” hükmü ve ilgi mevzuatı kapsamında değerlendirilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.